اما من کمبودها و نیازهای افرادی را که همواره مرا با عشق و عبودیت محض می پرستند و بر سیمای متعال من تمرکز می کنند، تأمین می کنم و آنچه را در اختیار دارند حفظ می نمایم .
اما من کمبودها و نیازهای افرادی را که همواره مرا با عشق و عبودیت محض می پرستند و بر سیمای متعال من تمرکز می کنند، تأمین می کنم و آنچه را در اختیار دارند حفظ می نمایم .

-اما اين منم كه آيين مذهبی ، قربانی ، خيرات به نياكان ، گياه شفابخش و ذكر متعال می باشم . من هم كره ، هم آتش و هم تقديم هستم.
-من پدر، مادر، جد و موجب بقای اين جهان هستم . من منظور دانش ، تطهيركننده و هجاء اُم هستم . من همچنين ريگ ودا، ساماودا و ياجورودا هستم .
-من هدف ، حافظ، ارباب ، شاهد، مأمن ، ملجأ و عزيزترین دوست هستم . من آفرينش و انهدام ، اساس همه كائنات ، قرارگاه و تخم جاودان هستم.
-ای آرجونا، من حرارت را می دهم و باران را نازل می كنم يا بازمیايستانم . من جاودانگی و درعين حال مظهر مرگ هستم. روح و ماده هر دو در من هستند.
-كسانی كه در آرزوی نيل به كرات بهشتی ، وداها را مطالعه می كنند و عصاره سوما می نوشند، غير مستقيم مرا پرستش می كنند. آنان در نتيجه تطهير شدن از واكنشهای گناهان، در سياره بهشتی و مذهبی ايندرا تولد می يابند، جايی كه در آن از لذت فرشتگان بهره مند می شوند.
-هنگامی كه آنان بدين سان از لذات حسی نامحدود بهشتی بهره مند شدند و نتايج اعمال پرهيزكارانه شان پايان يافت، دوباره به اين سياره فانی بازمی گردند. بدين ترتيب آن كسانی كه به قصد كامجوييهای حسی به مراعات اصول سه ودا می پردازند تنها به تولد و مرگ پياپی دست مييابند.
-اما من كمبودها و نيازهای افرادی را كه همواره مرا با عشق و عبوديت محض می پرستند و بر سيمای متعال من تمركز می كنند، تأمين می كنم و آنچه را در اختيار دارند حفظ می نمايم .
-ای پسر كونتی ، آن كسانی كه عابد فرشتگان هستند و با ايمان آنها را پرستش می كنند درحقيقت تنها مرا به طريقه نادرست عبادت می كنند.
-من تنها لذت برنده و يگانه ارباب قربانی هستم. بنابراين ، كسانی كه سرشت حقيقی روحانی مرا نمی شناسند سقوط می كنند.
-كسانی كه به پرستش فرشتگان می پردازند در ميان فرشتگان تولد می يابند؛ كسانی كه اجداد و نياكان را می پرستند به سوی آنان عزيمت می كنند؛ كسانی كه اشباح و ارواح را می پرستند در ميان آنها تولد می يابند؛ و كسانی كه مرا عبادت می كنند با من زندگی خواهند كرد.