از بالاترین کرات دنیای مادی گرفته تا پایین ترین آنها، همگی مکان درد و رنج است که در آنها تولدها و مرگهای پیاپی صورت می گیرد. اما ای پسر کونتی ، کسی که به سرزمین من دست یابد از تولد مجدد ایمن خواهد بود.
از بالاترین کرات دنیای مادی گرفته تا پایین ترین آنها، همگی مکان درد و رنج است که در آنها تولدها و مرگهای پیاپی صورت می گیرد. اما ای پسر کونتی ، کسی که به سرزمین من دست یابد از تولد مجدد ایمن خواهد بود.

-مفهوم يوگا انقطاع از كليه اعمال كامجويانه حسی و شهوانی است . شخص با بستن تمام درهای حواس و متمركز نمودن ذهن بر قلب و هوای حيات بر نوك سر، خود را در يوگا استوار و پابرجا ميسازد.
-چنانچه انسان پس از واقع شدن در اين عمل يوگا و ذكر هجاء مقدس ام كه عاليترين تركيب حروف است ، به شخصيت اعلای پروردگار فكر كند و بدنش را ترك گويد، قطعاً به سيارات روحانی واصل خواهد شد.
-ای پسر پريتها، برای كسی كه مرا همواره بدون انحراف به خاطر دارد، به علت وقف بود دائميش در عبادت عاشقانه يا خدمت عابدانه ، رسيدن به من آسان است .
-ارواح بزرگ كه يوگيهايی در عشق و عبوديت هستند پس از نائل شدن به من هيچگاه به اين عالم فانی كه مملو از رنج و شوربختی است بازنمی گردند، زيرا آنان به بالاترين كمال دست يافته اند.
-از بالاترين كرات دنيای مادی گرفته تا پايين ترين آنها، همگی مكان درد و رنج است كه در آنها تولدها و مرگهای پياپی صورت می گيرد. اما ای پسر كونتی ، كسی كه به سرزمين من دست يابد از تولد مجدد ايمن خواهد بود.