و هر کسی که در لحظه پایان زندگی ، تنها مرا به خاطر آورد و بدنش را ترک گوید، بی درنگ به طبیعت من واصل می گردد و جای هیچ گونه تردید در این باره نیست.
و هر کسی که در لحظه پایان زندگی ، تنها مرا به خاطر آورد و بدنش را ترک گوید، بی درنگ به طبیعت من واصل می گردد و جای هیچ گونه تردید در این باره نیست.

-آرجونا سؤال نمود : ای خداوند من ، ای شخص متعال ، برهمن چيست ؟ ذات چيست ؟ فعاليتهای ثمربخش كدام است؟ اين تجلی مادی چيست ؟ و فرشتگان چه هستند؟ خواهش می كنم اينها را برای من توضيح ده .
-ای مادهوسودانا، خداوند قربانی كيست و چگونه در بدن زيست می كند؟ و چگونه آن كسانی كه وقف خدمت عابدانه هستند می توانند در هنگام مر گ، تو را بشناسند؟
-شخصيت مطلق الهی فرمود : موجود زنده روحانی و فناناپذير، برهمن خوانده می شود، و سرشت جاودان او به آدهياتما يا ذات موسوم است . اعمالی كه در ارتباط با تكامل بدنهای مادی موجودات زنده است كارما يا فعاليتهای ثمرجويانه خوانده می شود.
-ای بهترين موجودات جسم يافته ، طبيعت فيزيكی كه دائماً در حال تغيير است ، آدهی بهوتا (تجلی مادی ) خوانده می شود. شكل جهانی خداوند كه شامل تمام فرشتگان همچون خداوندگار آفتاب و ماه می باشد، به آدهی دايوا موسوم است . و من ، خداوند متعال ، كه به صورت روح متعال در قلب هر روح كالبد گرفت ه ای سكنی دارم ، آدهی ياگيا (خداوند قربانی ) ناميده می شوم .
-و هر كسی كه در لحظه پايان زندگی ، تنها مرا به خاطر آورد و بدنش را ترك گويد، بی درنگ به طبيعت من واصل می گردد و جای هيچ گونه ترديد در اين باره نيست.
-ای پسر كونتی ، هر حالتی از وجود را كه انسان در هنگام ترك بدن به خاطر آورد قطعاً به همان حالت نائل خواهد شد.
-بنابراين ، آرجونا، تو بايد همواره مرا به صورت كريشنا به خاطر داشته باشی و به من فكر كنی و در عين حال وظيفه تجويز شده خود را كه جنگيدن است انجام دهی . با نثار اعمالت به من و با متمركز كردن فكر و شعورت بر من بدون شك به من خواهی رسيد.
-ای پارتها، آن كس كه بر من به عنوان شخصيت اعلای پروردگار تمركز می نمايد، و همواره به ياد من است ، و از اين راه انحراف حاصل نمی كند، يقيناً به من نائل خواهد شد.
-انسان بايستی بر شخصيت متعال به عنوان دانای مطلق ، قديم ازلی ، حكمران نهايی ، كوچكتر از كوچكترين ، حافظ همه كائنات ، ورای همه ادراكات مادی و وجود تصورناشدنيی كه همواره يك شخص است تمركز نمايد. او همچون خورشيد درخشان و شخصيت متعال و روحانيش در ورای اين طبيعت مادی است.
-كسی كه هنگام مرگ هوای زندگيش را بين دو ابرو ثابت و متمركز كند و با قدرت يوگا و با ذهنی بدون انحراف خود را وقف به ياد داشتن خداوند متعال در عشق و عبوديت كامل نمايد، قطعاً به شخصيت اعلای پروردگار نائل خواهد شد.
-حكمای بزرگ در مرحله انقطاع كه در وداها تبحر دارند و به ذكر امكارا می پردازند وارد برهمن می شوند . اكنون اين روش رهايی را كه شخص در آرزوی رسيدن به آن ، تجرد (عفاف كامل ) اختيار می كند، برايت به اختصار توضيح خواهم داد.