از ميان آنها، كسی كه در دانش كامل قرار دارد و همواره وقف خدمت عابدانه خالص است بهترين می باشد، زيرا من برای او بسيار عزيزم ، همان طور كه او نيز برای من بسيار عزيز است .
از ميان آنها، كسی كه در دانش كامل قرار دارد و همواره وقف خدمت عابدانه خالص است بهترين می باشد، زيرا من برای او بسيار عزيزم ، همان طور كه او نيز برای من بسيار عزيز است .

-كسانی كه شعورشان به وسيله خواسته های مادی ربوده شده است به فرشتگان تسليم می شوند و طبق طبايع خويش از قواعد و قوانين خاصی از پرستش پيروی می كنند.
-من به صورت روح متعال در قلب همه می باشم . به محض آنكه كسی آرزوی پرستش فرشته ای را در سر بپروراند، من ايمان او را محكم و راسخ می كنم تا بتواند خود را وقف آن فرشته بخصوص نمايد.
-انسان ، با موهبت چنين ايمانی ، تلاش می كند فرشته بخصوصی را عبادت كند و به آرزوهايش دست می يابد. اما در واقع اين الطاف و بركات فقط از سوی من اعطاء می شود.
-اشخاص كم شعور فرشتگان را می پرستند و ثمرات پرستششان محدود و موقتی است . كسانی كه فرشتگان را عبادت كنند به سيارات فرشتگان دست می يابند، در حالی كه مريدانم در نهايت امر به سياره متعال من واصل می شوند.
-نابخردان كه مرا به طور كامل نمی شناسند، می پندارند كه من ، شخصيت اعلای خداوند، كريشنا، قبلا فاقد شخصيت بوده ام و اكنون اين صورت و شخصيت را به خود گرفته ام . دانش اندك آنان اجازه نمی دهد كه طبيعت اعلای مرا كه تغيير ناپذير و متعال است بشناسند.
-من هيچگاه برای ابلهان و نابخردان متجلی نمی شوم . برای آنان من همواره به وسیله نيروی درونی ام (يوگا مايا) پوشيده شده ام، و از اين رو آنان واقف نيستند كه من تولد نيافته و خطاناپذيرم.
-ای آرجونا، به منزله شخصيت اعلای پروردگار، تمامی آنچه را كه در گذشته به وقوع پيوسته، هر آنچه را كه اكنون در حال به وقوع پيوستن و تمامی آنچه را كه هنوز رخ نداده است می دانم . من همچنين تمامی موجودات زنده را می شناسم در حالی كه هيچكس مرا نميشناسد.
-ای نواده بهاراتا، ای مغلوب كننده دشمنان ، تمام موجودات زنده تحت توهم زاده می شوند و سرگشته دوگانگيهای برخاسته از خواسته و نفرت می گردند.
-اشخاصی كه در زندگيهای گذشته و كنونی خود پرهيزكارانه عمل كرده اند و گناهانشان كاملا پاك گرديده ، از دوگانگيهای توهم آزادند و با عزم راسخ خود را وقف خدمت به من می كنند.
-اشخاص خردمند كه برا ی رهايی از پيری و مرگ می كوشند در خدمت عابدانه به من پناه می آورند. آنان در واقع برهمن هستند، زيرا كاملا همه چيز را درباره فعاليتهای روحانی و متعال می دانند.
-آن كسانی كه در آگاهی كامل به من ، مرا به منزله خداوند متعال ، حقيقت اصلی حاكم بر تجلی مادی ، حكمران فرشتگان و اصل تمام طرق قربانی می شناسند، می توانند به درك و شناخت من ، يعنی شخصيت اعلای پروردگار، حتی در زمان مرگ نائل آيند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *