از ميان آنها، كسی كه در دانش كامل قرار دارد و همواره وقف خدمت عابدانه خالص است بهترين می باشد، زيرا من برای او بسيار عزيزم ، همان طور كه او نيز برای من بسيار عزيز است .
از ميان آنها، كسی كه در دانش كامل قرار دارد و همواره وقف خدمت عابدانه خالص است بهترين می باشد، زيرا من برای او بسيار عزيزم ، همان طور كه او نيز برای من بسيار عزيز است .

-كسانی كه شعورشان به وسيله خواسته های مادی ربوده شده است به فرشتگان تسليم می شوند و طبق طبايع خويش از قواعد و قوانين خاصی از پرستش پيروی می كنند.
-من به صورت روح متعال در قلب همه می باشم . به محض آنكه كسی آرزوی پرستش فرشته ای را در سر بپروراند، من ايمان او را محكم و راسخ می كنم تا بتواند خود را وقف آن فرشته بخصوص نمايد.
-انسان ، با موهبت چنين ايمانی ، تلاش می كند فرشته بخصوصی را عبادت كند و به آرزوهايش دست می يابد. اما در واقع اين الطاف و بركات فقط از سوی من اعطاء می شود.
-اشخاص كم شعور فرشتگان را می پرستند و ثمرات پرستش شان محدود و موقتی است . كسانی كه فرشتگان را عبادت كنند به سيارات فرشتگان دست می يابند، در حالی كه مريدانم در نهايت امر به سياره متعال من واصل می شوند.
-نابخردان كه مرا به طور كامل نمی شناسند، می پندارند كه من ، شخصيت اعلای خداوند، كريشنا، قبلا فاقد شخصيت بوده ام و اكنون اين صورت و شخصيت را به خود گرفته ام . دانش اندك آنان اجازه نمی دهد كه طبيعت اعلای مرا كه تغيير ناپذير و متعال است بشناسند.
-من هيچگاه برای ابلهان و نابخردان متجلی نمی شوم . برای آنان من همواره به وسیله نيروی درونی ام (يوگا مايا) پوشيده شده ام، و از اين رو آنان واقف نيستند كه من تولد نيافته و خطاناپذيرم.
-ای آرجونا، به منزله شخصيت اعلای پروردگار، تمامی آنچه را كه در گذشته به وقوع پيوسته، هر آنچه را كه اكنون در حال به وقوع پيوستن و تمامی آنچه را كه هنوز رخ نداده است می دانم . من همچنين تمامی موجودات زنده را می شناسم در حالی كه هيچكس مرا نميشناسد.

ای آرجونا، به منزله شخصيت اعلای پروردگار، تمامی آنچه را كه در گذشته به وقوع پيوسته، هر آنچه را كه اكنون در حال به وقوع پيوستن و تمامی آنچه را كه هنوز رخ نداده است می دانم
ای آرجونا، به منزله شخصيت اعلای پروردگار، تمامی آنچه را كه در گذشته به وقوع پيوسته، هر آنچه را كه اكنون در حال به وقوع پيوستن و تمامی آنچه را كه هنوز رخ نداده است می دانم

-ای نواده بهاراتا، ای مغلوب كننده دشمنان ، تمام موجودات زنده تحت توهم زاده می شوند و سرگشته دوگانگيهای برخاسته از خواسته و نفرت می گردند.
-اشخاصی كه در زندگيهای گذشته و كنونی خود پرهيزكارانه عمل كرده اند و گناهانشان كاملا پاك گرديده ، از دوگانگيهای توهم آزادند و با عزم راسخ خود را وقف خدمت به من می كنند.
-اشخاص خردمند كه برا ی رهايی از پيری و مرگ می كوشند در خدمت عابدانه به من پناه می آورند. آنان در واقع برهمن هستند، زيرا كاملا همه چيز را درباره فعاليتهای روحانی و متعال می دانند.
-آن كسانی كه در آگاهی كامل به من ، مرا به منزله خداوند متعال ، حقيقت اصلی حاكم بر تجلی مادی ، حكمران فرشتگان و اصل تمام طرق قربانی می شناسند، می توانند به درك و شناخت من ، يعنی شخصيت اعلای پروردگار، حتی در زمان مرگ نائل آيند.