ای آرجونا، به منزله شخصیت اعلای پروردگار، تمامی آنچه را که در گذشته به وقوع پیوسته، هر آنچه را که اکنون در حال به وقوع پیوستن و تمامی آنچه را که هنوز رخ نداده است می دانم . من همچنین تمامی موجودات زنده را می شناسم در حالی که هیچکس مرا نمیشناسد.
ای آرجونا، به منزله شخصیت اعلای پروردگار، تمامی آنچه را که در گذشته به وقوع پیوسته، هر آنچه را که اکنون در حال به وقوع پیوستن و تمامی آنچه را که هنوز رخ نداده است می دانم . من همچنین تمامی موجودات زنده را می شناسم در حالی که هیچکس مرا نمیشناسد.

-تمام جهان به علت توهم حاصل از سه گونه (نيكی ، شهوت و جهل )، مرا كه در ورای گونه ها و پايان ناپذيرم نمی شناسد.
-فائق آمدن بر اين انرژی الهی من كه شامل سه گونه طبيعت مادی است بسيار مشكل می باشد . ولی كسانی كه در برابر من سر تسليم فرود آورده اند، می توانند به سادگی از آن درگذرند.
-ابلهان ، پست ترين افراد در ميان بشريت ، اشخاصی كه دانششان به وسيله توهم ربوده شده است و ديوصفتان ، بی ايمانان و شريرانی هستند كه در برابر من سر تسليم فرود نميآورند.
-ای بهترين در ميان بهاراتاها، چهار نوع انسان پرهيزكار طوق بندگی و عبوديت مرا بر گردن می نهند و به من خدمت عابدانه می كنند: انسان دردمند، شخص خواستار ثروت ، فرد كنجكاو و كسی كه در جستجوی شناخت مطلق است.

انسان دردمند، شخص خواستار ثروت ، فرد کنجکاو ، کسی که در جستجوی شناخت مطلق است، عبودیت مرا بر گردن می نهند ابلهان ، پست ترین افراد در میان بشریت ، اشخاصی که دانششان به وسیله توهم ربوده شده است و دیوصفتان در برابر من تسليم نميشوند
انسان دردمند، شخص خواستار ثروت ، فرد کنجکاو ، کسی که در جستجوی شناخت مطلق است، عبودیت مرا بر گردن می نهند
ابلهان ، پست ترین افراد در میان بشریت ، اشخاصی که دانششان به وسیله توهم ربوده شده است و دیوصفتان در برابر من تسليم نميشوند

-از ميان آنها، كسی كه در دانش كامل قرار دارد و همواره وقف خدمت عابدانه خالص است بهترين می باشد، زيرا من برای او بسيار عزيزم ، همان طور كه او نيز برای من بسيار عزيز است .
-بدون شك تمام اين عابدان ارواح بزرگواری هستند، اما كسی كه مرا می شناسد، من او را درست همچون خويش محسوب می كنم. او به علت مشغول بودن در خدمت متعال من ، يقيناً به من ، يعنی عاليترين و كاملترين هدف ، واصل می گردد.
-پس از تولدها و مرگهای بسيار، كسی كه با شناخت من به عنوان علت تمام علل و خالق تمام هستی در دانش واقعی قرار گرفت ، به من تسليم می گردد. چنين روح بزرگی بسيار نادر است .