عناصر هشتگانه خاك ، آب ، آتش ، هوا، اتر، ذهن ، شعور و منيت كاذب ، نيروهای جداشده مادی مرا تشكيل می دهند.
عناصر هشتگانه خاك ، آب ، آتش ، هوا، اتر، ذهن ، شعور و منيت كاذب ، نيروهای جداشده مادی مرا تشكيل می دهند.

-خداوند متعال فرمود : اكنون بشنو، ای پسر پريتها، كه چگونه با انجام يوگا در آگاهی كامل به من ، در حالی كه ذهنت به من دلبسته است ، می توانی عاری از هر گونه شك و ترديد مرا كاملا بشناسی .
-اكنون من اين دانش را كامل و از هر دو جنبه طبيعيات و الهيات برايت بازگو می كنم كه با دانستن آن ديگر چيزی ناشناخته برايت باقی نخواهد ماند.
-از ميان هزاران انسان ، ممكن است يكی برای كمال بكوشد، و در بين كسانی كه به كمال نائل شده اند، به ندرت می توان كسی را يافت كه مرا به حقيقت بشناسد.
-عناصر هشتگانه خاك ، آب ، آتش ، هوا، اتر، ذهن ، شعور و منيت كاذب ، نيروهای جداشده مادی مرا تشكيل می دهند.
-علاوه بر اينها، ای مسلح بزرگ آرجونا، نيروی اعلای ديگری متعلق به من ، كه مشتمل بر تمام موجودات زنده ای كه در حال بهره برداری و منفعت جويی از منابع طبيعت سفلای مادی اند، وجود دارد.
-تمامی مخلوقات از اين دو طبيعت سرچشمه می گيرند و به يقين بدان كه من ، در اين جهان ، منشأ ايجاد و اضمحلال تمامی آنها، چه مادی و چه روحانی ، می باشم .
-ای فاتح ثروت ، هيچ حقيقتی برتر از من نيست . همه چيز بر من تكيه دارد همچون مرواريدهايی بر ريسمان .
-ای پسر كونتی ، من طعم آب ، نور خورشيد و ماه ، هجای مقدس ”ام “ در مانتراهای ودايی هستم . من آن صوت در اتر و توانايی در انسان هستم.
-من عطر و رايحه اصلی خاك و حرارت آتش هستم . من جان تمامی آنچه حيات دارد و رياضتهای زاهدان هستم .
-ای پسر پريتها، بدان كه من آن تخم اصلی تمام موجودات ، خرد خردمندان و قدرت و قابليت تمام اشخاص قدرتمندم .
-من نيروی نيرومندان ، عاری از شهوت و خواسته ، هستم . ای سرور بهاراتاها (آرجونا )، من آن رابطه جنسی ای هستم كه مغاير با اصول دينی نيست .
-تمام حالات موجود كه از نيكی ، شهوت يا جهل سرچشمه می گيرد، به وسيله نيروهای من تجلی يافته است . به عبارتی در عين حال كه همه چيز هستم ، مستقل نيز هستم و هيچگاه هويت خود را از دست نمی دهم . من تحت تأثير و تسلط گونه های طبيعت مادی نيستم، بلكه بالعكس آنها در اختيار من هستند.