تمرکز آن حق جویی که حکمران ذهن خود باشد، همواره بر ذات متعال ثابت و استوار می ماند، همانند شعله ای که دور از باد دچار لرزش نمی گردد.
تمرکز آن حق جویی که حکمران ذهن خود باشد، همواره بر ذات متعال ثابت و استوار می ماند، همانند شعله ای که دور از باد دچار لرزش نمی گردد.

-ای كريشنا، چون ذهن ناآرام ، متلاطم ، سركش و بسيار قوی است ، فكر می كنم تسلط بر آن مشكلتر از مهار كردن باد است .
-خداوند شری كريشنا فرمود : ای مسلح بزرگ ، پسر كونتی ، بدون ترديد مطيع نمودن ذهن بی قرار بسيار دشوار است ، ولی اين كار با تمرين مناسب و انقطاع عملی می گردد.
-برای كسی كه دارای ذهنی لجام گسيخته است ، خودشناسی كار مشكلی است . ولی برای كسی كه ذهنی مهار شده دارد و با شيوه درست تلاش می كند، موفقيت تضمين شده است ؛ اين است عقيده من .
-آرجونا گفت : ای كريشنا، سرنوشت آن حق جوی ناموفقی كه در آغاز، راه خودشناسی را با ايمان اختيار می كند، ليكن سپس به علت افكار دنيوی از ادامه آن دست برمی كشد و به مرحله كمال در وادی عرفان دست نمی يابد چيست ؟-ای مسلح بزرگ ، كريشنا، آيا چنين شخصی كه از راه حقيقت منحرف شده از موقعيت روحانی و مادی هر دو سقوط نمی كند؟ و مانند ابر جدا شده ای بدون اينكه در هيچ محيطی جايی داشته باشد از ميان نمی رود؟

ای كريشنا، چون ذهن ناآرام ، متلاطم ، سركش و بسيار قوی است ، فكر می كنم تسلط بر آن مشكلتر از مهار كردن باد است .
ای كريشنا، چون ذهن ناآرام ، متلاطم ، سركش و بسيار قوی است ، فكر می كنم تسلط بر آن مشكلتر از مهار كردن باد است .

-ای كريشنا، من در اين باره ترديد دارم و از تو تقاضا می كنم كه آن را كاملا برطرف نمايی . هيچكس را جز تو يارای آن نيست كه بتواند اين شك را از ميان بردارد.
-شخصيت اقدس پروردگار فرمود : ای پسر پريتها، آن حق جويی كه مشغول انجام فعاليتهای پاك و خجسته است نه در اين دنيای خاكی و نه در دنيای روحانی با نابودی مواجه نمی شود؛ ای دوست من ، كسی كه نيك و پاك عمل می كند، هيچگاه مغلوب بدی و شر نميگردد.
-يوگی ناموفق پس از ساليان متمادی لذت بردن در سيارات موجودات پرهيزكار، در يك خانواده متقی و صالح يا در يك خانواده نجيب ثروتمند تولد می يابد.
-يا (چنانچه پس از تلاش بسيار طولانی در يوگا ناموفق باشد ) در خانواده حكيمان حق جو و برجسته در معرفت و خودشناسی زاده می شود كه البته به دست آوردن چنين تولدی در اين جهان بسيار نادر است .
-ای فرزند كورو، به موجب چنين تولدی او آگاهی الهی زندگی قبليش را احياء می نمايد و بار ديگر می كوشد تا پيشرفت بيشتری در راه نيل به موفقيت كامل حاصل نمايد.
-او به بركت آگاهی الهی كسب شده در زندگی گذشته اش ، خود به خود جذب اصول يوگايی می گردد، حتی بی آنكه آنها را جستجو كند. چنين حق جوی كنجكاوی همواره فراتر از اصول آئينی كتب مقدس قرار دارد.

یوگی ناموفق پس از سالیان متمادی لذت بردن در سیارات موجودات پرهیزکار، در یک خانواده متقی و صالح یا در یک خانواده نجیب ثروتمند تولد می یابد.
یوگی ناموفق پس از سالیان متمادی لذت بردن در سیارات موجودات پرهیزکار، در یک خانواده متقی و صالح یا در یک خانواده نجیب ثروتمند تولد می یابد.

-و هنگامی كه يوگی وجود خويش را در اين راه با كوشش صادقانه به منظور پيشرفت بيشتر نثار می كند، با تطهير شدن از تمام آلودگيها، و در نهايت با نائل شدن به كمال پس از پشت سر گذاردن تمرينهای متمادی در تولدهای بسيار بسيار زياد، به هدف غايی دست مييابد.
-يوگی برتر از زاهد رياضت كش ، برتر از فيلسوف (اهل روش نظری ) و برتر از كسانی است كه برای اجر و ثمر كار می كنند. بنابراين ، ای آرجونا، در تمام شرايط يوگی باش .
-و از ميان تمام يوگيها، آن كه با ايمان راسخ همواره در من مأوا می گزيند، در درون خود به من فكر می كند، و خدمت عاشقانه روحانی به من نثار می كند، با نزديكترين و صميمانه ترين وجه در يوگا به من متصل شده است و والاتر از همه ميباشد. اين نظر من است .