شخصی که در آگاهی کامل به من واقع شده است و مرا به عنوان بهره برنده غایی از تمام قربانیها و ریاضتها، خداوند تمام سیارات و فرشتگان و حامی و خیرخواه تمام موجودات زنده می شناسد، از رنجهای شدید مصائب مادی آسوده می گردد.
شخصی که در آگاهی کامل به من واقع شده است و مرا به عنوان بهره برنده غایی از تمام قربانیها و ریاضتها، خداوند تمام سیارات و فرشتگان و حامی و خیرخواه تمام موجودات زنده می شناسد، از رنجهای شدید مصائب مادی آسوده می گردد.

-شخص خردمند خود را در معرض سرچشمه های رنج و درد كه از تماس با حواس مادی پديدمی آيد قرار نمی دهد. ای پسر كونتی ، چنين لذاتی آغاز و پايانی دارند و در نتيجه شخص دانا از آنها لذت نمی برد.
-چنانچه انسان بتواند ، پيش از ترك بدن كنونی ، در مقابل گرايشها و تمايلات خواس مادی تاب آورد و نيروی خواسته و خشم را متوقف سازد، در موقعيت صحيحی قرار دارد و در اين جهان خوشبخت خواهد بود.
-كسی كه شادی ، فعاليت و هدفش معطوف درون و باطن ، و قلباً از سرور معنوی برخوردار است عارف كامل می باشد. او به رهايی در متعال دست يافته و در نهايت به خداوند متعال واصل می گردد.
-آنان كه ورای دوگانگيهای حاصل از شك و ترديد قرار دارند ، افكارشان متوجه درون است ، همواره در جهت خير و سعادت كليه موجودات زنده عمل می كنند، و از تمام گناهان مبری هستند ، به رهايی در متعال می رسند.
-كسانی كه از خشم و هر گونه خواسته و آرزوی مادی آزاد و حكمران نفس هستند ، دائماً به قصد كمال می كوشند و به خودشناسی دست يافته اند، قطعاً در آيند ه بسيار نزديكی به رهايی در متعال می رسند.
-حق جويی كه هدفش رهايی است با بستن درها ی تمام حواس به روی محسوسات ، ثابت ومتمركز نگاه داشتن چشمان و بينايی بين دو ابرو ، متوقف كردن هوای درون رونده و بيرون رونده در مجاری بينی ، و بدين سان با تسلط بر ذهن ، حواس و شعور، از خواسته ، ترس و خشم رها می گردد. كسی كه همواره در اين حالت قرار داشته باشد بدون ترديد رها شده و رستگار است .
-شخصی كه در آگاهی كامل به من واقع شده است و مرا به عنوان بهره برنده غايی از تمام قربانيها و رياضتها، خداوند تمام سيارات و فرشتگان و حامی و خيرخواه تمام موجودات زنده می شناسد، از رنجهای شديد مصائب مادی آسوده می گردد.