سعی کن حقیقت را فقط با رفتن نزد یک پیر روحانی بیاموزی . با تواضع و تسلیم از او پرسش کن و به او خدمت نما. ارواح خودشناخته قادرند دانش را بر تو آشکار سازند زیرا که آنها حقیقت را دیده اند.
سعی کن حقیقت را فقط با رفتن نزد یک پیر روحانی بیاموزی . با تواضع و تسلیم از او پرسش کن و به او خدمت نما. ارواح خودشناخته قادرند دانش را بر تو آشکار سازند زیرا که آنها حقیقت را دیده اند.

-كلیه این بجاآورندگان قربانی كه به معنی و مفهوم قربانی واقفند از بازتاب گناهان پاك می گردند و با چشیدن شهد نتایج قربانیها به سوی فضای اعلای جاودان پیش می روند.
-ای بهترینِ دودمان كورو، انسان بدون قربانی هیچگاه نمی تواند در این حیات و در این سیاره شاد و خوشبخت زیست كند، حال چه رسد به حیات بعدی و سیاره دیگر
-تمام این انواع قربانی كه از شكلهای مختلف كار و عمل ناشی می شود از طرف وداها تأیید شده است . با چنین شناختی از آنها، به رهایی نائل خواهی شد.
-ای تنبیه كننده دشمن ، قربانی دانش برتر از قربانی ثروت و اموال است . ای پسر پریتها، سرانجام تمام قربانیهای كار و عمل به دانش متعال می انجامد.
-سعی كن حقیقت را فقط با رفتن نزد یك پیر روحانی بیاموزی . با تواضع و تسلیم از او پرسش كن و به او خدمت نما. ارواح خودشناخته قادرند دانش را بر تو آشكار سازند زیرا كه آنها حقیقت را دیده اند.
-وقتی بدین گونه دانش حقیقی را از یك روح خودشناخته آموختی ، دیگر هیچگاه در چنین توهمی فرونخواهی افتاد، زیرا به موجب این معرفت پی خواهی برد كه تمام موجودات زنده چیزی جز اجزاء و ذرات متعال نیستند یا به عبارت دیگر آنها متعلق به من هستند.
-حتی اگر گناهكارترینِ گناهكاران نیز باشی ، به محض سوار شدن و قرار گرفتن در زورق دانش متعال قادر خواهی شد از اقیانوس مصائب مادی گذر نمایی .
-ای آرجونا، همان گونه كه آتش سوزان چوب را به خاكستر تبدیل می كند، آتش دانش نیز تمام بازتابهای اعمال مادی را به خاكستر مبدل می كند.
-در این جهان ، هیچ چیز پاكتر و والاتر از دانش متعال نیست . كسی كه در انجام خدمت عابدانه پیشرفت حاصل كرده است از این دانش كه میوه رسیده تمامی عرفان است به مرور زمان در درون لذت می برد.
-انسان باایمانی كه وقف دانش متعال می گردد و حواسش را مهار می نماید، شایسته كسب این دانش است و پس از رسیدن به آن سریعاً به آرامش روحانی اعلایی دست می یابد.
-اما نادانان و بی ایمانان كه به كتب مقدس شك و تردید دارند به آگاهی ا لهی دست نمی یابند و سقوط می كنند. برای روح مردد نه در این جهان شادی و خوشبختی وجود دارد و نه در جهان دگر.
-ای فاتح ثروت ، كسی كه وقف خدمت عابدانه است ، از ثمرات اعمالش منفك و شك و تردیدهایش با دانش متعال از بین رفته است ، حقیقتاً در ذات قرار دارد. بدین سان او اسیر واكنشهای اعمالش نمی گردد.
-پس ، با سلاح دانش ، باید شك و تردیدهایی را كه جهل و غفلت در قلبت پدید آورده است نابود سازی . ای بهاراتا، مسلّح به یوگا برخیز و بجنگ .