هرچند که زاده نشده ام و بدن روحانی و متعال من هیچگاه زوال نمی پذیرد، و هر چند خداوندِِ تمام موجودات زنده هستم ، با وجود این در هر عصر در شکل روحانی اصلی خویش ظهور می کنم .ای نواده بهاراتا، هر گاه و هر کجا که دین دچار تباهی شود و بی دینی حکمفرما گردد، در آن زمان شخصاً هبوط میکنم .
هرچند که زاده نشده ام و بدن روحانی و متعال من هیچگاه زوال نمی پذیرد، و هر چند خداوندِِ تمام موجودات زنده هستم ، با وجود این در هر عصر در شکل روحانی اصلی خویش ظهور می کنم .ای نواده بهاراتا، هر گاه و هر کجا که دین دچار تباهی شود و بی دینی حکمفرما گردد، در آن زمان شخصاً هبوط میکنم .

-كسی در دانش كامل واقع شده است كه تمامی تلاشهایش عاری از خواسته برای كامجویی باشد . حكما معتقدند او فاعلی است كه بازتابهای اعمالش در آتش دانش كامل سوخته شده است .
-چنین كسی كه هر گونه دلبستگی به نتایج و ثمرات اعمالش را كنار گذارده و همواره راضی ومستقل و بی نیاز است ، هرچند همه گونه فعالیتی می كند، به هیچ وجه عملی را در انتظار نتیجه انجام نمی دهد.
-چنین انسان فرزانه ای با ذهن و شعوری كه كاملا تحت اختیار درآمده است عمل می كند، عاری از هر گونه احساس مالكیت بر اموال خویش ، فعالیت او فقط در حد رفع حداقل نیازهای زندگی است ؛ و در نتیجه عمل كردن در چنین آگاهی، تحت تأثیر بازتابهای گناه قرار نم یگیرد.
-كسی كه از هر گونه دوگانگی و حسد رهاست ، در پیروزی و شكست ثابت و استوار است و به آنچه در موعد طبیعی خود به دستش می رسد راضی است ، با وجود آنكه عمل می كند ولی هیچگاه اسیر و گرفتار نمی شود.
-اعمال انسانی كه تحت تأثیر گونه های طبیعت مادی نیست و كاملا در معرفت روحانی واقع شده است ، تماماً در متعال قرار دارد.
-شخصی كه كاملا مجذوب آگاهی به كریشناست به دلیل وقف بودن كامل در فعالیتهای روحانی ، بدون تردید به ملكوت الهی واصل می گردد؛ در این فعالیتها عمل تقدیم مطلق است وآنچه تقدیم می شود نیز از همان ویژگی روحانی برخوردار است.
-بعضی از یوگیها با تقدیم قربانیهای مختلف به فرشتگان ، به طرز كاملی آنها را پرستش می كنند، و برخی دیگر قربانیهایی را به آتش برهمن متعال تقدیم می نمایند.
-برخی [برهماچاریهای حقیقی ] عمل شنیدن و حواس را در آتش ذهن مهار شده قربانی می كنند و دیگران [متأهلان پیرو قواعد و قوانین] موضوعات جلب كننده حواس را در آتش حواس قربانی می كنند.
-دیگران كه علاقه مندند از طریق تسلط بر ذهن و حواس به خودشناسی نائل آیند، عملكردهای تمام حواس و هوای زندگی را به منزله هدایایی به آتش ذهن مهار شده تقدیم می كنند.
-برخی با تعهد به سوگند و پیمانهای سخت ، با قربانی كردن اموال خود و دیگران با انجام ریاضتهای شدید، با تمرین یوگای هشتگانه ، یا با مطالعه وداها برای پیشرفت در دانش متعال ، به آگاهی و روشنایی می رسند.
-و باز هم عده ای دیگر تمایل دارند از طریق قطع عمل تنفس در جذبه و خلسه قرار گیرند ؛ بدین طریق كه با تقدیم حركت هوای برون رونده به هوای درون رونده و بالعكس به تمرین می پردازند و بدین سان سرانجام با متوقف كردن كامل عمل تنفس به حالت جذبه می رسند و در آن باقی میمانند. برخی دیگر كه عمل خوردن را تقلیل میدهند، هوای برون رونده را به عنوان قربانی به خود آن تقدیم می كنند.