قادر متعال فرمود : ای مغلوب کننده دشمن ، تولدهای بسیار زیادی را تو و من پشت سر نهاده ایم . من می توانم تمامی آنها را به خاطر آورم ، لیکن تو قادر به آن نیستی .
قادر متعال فرمود : ای مغلوب کننده دشمن ، تولدهای بسیار زیادی را تو و من پشت سر نهاده ایم . من می توانم تمامی آنها را به خاطر آورم ، لیکن تو قادر به آن نیستی .

-شخصیت پروردگار، خداوند شری كریشنا فرمود : من این علم جاودانی یوگا را به ویواسوان ، خداوندگار خورشید، آموزش دادم و ویواسوان آن را به مانو، پدر بشریت ، تعلیم داد و مانو نیز به نوبه خود آن را به ایكشواكو آموخت .
-این علم متعال بدین گونه از طریق سلسله متصل پیران دریافت گردید و پادشاهان قدیس آن را بدین شیوه درك نمودند . اما با گذشت زمان ، این سلسله گسسته شد و در نتیجه به نظر می رسد صورت حقیقی این معرفت از دست رفته است .
-اكنون همان علم بسیار كهن – هنر مرتبط شدن با خداوند مطلق – را برایت بازگو می كنم ، زیرا تو عابد و دوست من هستی و از این رو می توانی به راز متعال و اسرار روحانی این علم پی ببری .
-آرجونا گفت : ویواسوان ، خداوندگار خورشید، پیش از تو تولد یافته است ؛ پس چگونه می توان دریافت كه در آغاز تو این علم را به او آموخته ای .
-قادر متعال فرمود : ای مغلوب كننده دشمن ، تولدهای بسیار زیادی را تو و من پشت سر نهاده ایم . من می توانم تمامی آنها را به خاطر آورم ، لیكن تو قادر به آن نیستی .
-هرچند كه زاده نشده ام و بدن روحانی و متعال من هیچگاه زوال نمی پذیرد، و هر چند خداوندِِ تمام موجودات زنده هستم ، با وجود این در هر عصر در شكل روحانی اصلی خویش ظهور می كنم .
-ای نواده بهاراتا، هر گاه و هر كجا كه دین دچار تباهی شود و بی دینی حكمفرما گردد، در آن زمان شخصاً هبوط م یكنم .
-به منظور نجات پرهیزكاران و نابودی بی ایمانان و همچنین برای برقراری مجدد اصول دین در هر عصر شخصاً ظهور می كنم .
-ای آرجونا، كسی كه به طبع روحانی ظهور و اعمال من پی ببرد، پس از ترك كالبد مادی دیگر به این دنیای مادی رجعت نمی كند، بلكه به ملكوت جاودان من واصل خواهد شد.
-افراد بی شماری در گذشته با رها شدن از دلبستگی ، ترس و خشم و كاملاً مجذوب شدن و پناه بردن به من ، به موجب شناخت من تطهیر شده اند و بدین سبب عشق روحانی به من در همه آنان بیدار گشت.
-ای پسر پریتها، همه به صورتی راه مرا دنبال می كنند و آنان را به نسبتی كه به من تسلیم شوند، پاداش می دهم .
-انسانها در این جهان آرزوی موفقیت در اعمال ثمرجویانه را دارند و بدین سبب است كه فرشتگان را می پرستند. البته آنان بی درنگ به نتایج اعمال ثمرجویانه خود در این جهان دست می یابند.
-من طبقه بندی چهارگانه جامعه انسانی را بر اساس سه گونه طبیعت مادی و عملكرد ناشی از آنها خلق كردم . ولی باید بدانی هرچند آفریننده این نظام هستم خود فاعل نمی باشم ، چون تغییرناپذیرم .
-عمل بر من تأثیر نمی گذارد و در آرزوی ثمرات آن نیز نیستم . كسی كه به این حقیقت درباره من دست یابد، خود نیز گرفتار واكنشهای اعمال نمی گردد.
-تمامی ارواح رهایی یافته در زمانهای كهن ، با چنین دركی از طبیعت روحانی من عمل نمودند . از این رو تو باید وظیفه ات را با پیروی از آنان انجام دهی .
-حتی افراد خردمند نیز در تشخیص اینكه عمل چیست و بی عملی كدام است دچار سرگردانی و سرگشتگی می شوند. اكنون برایت توضیح می دهم كه عمل چیست تا با شناختن آن از تمام مصائب رها شوی .
-درك پیچیدگیهای عمل بسیار دشوار است . بنابراین انسان باید بتواند عمل ، بی عملی و عمل منع شده را كاملا از یكدیگر بازشناسد.
-كسی كه بی عملی را در عمل و عمل را در بی عملی می بیند، فرزانه ای است در میان انسانها كه به رغم پرداختن به هر گونه فعالیتی ، در موقعیت روحانی قرار دارد.