تنها آن شخصی كه با جريان مداوم و بی وقفه آرزوها آشفته نمی گردد همانند اقيانوسی كه با وجود هزاران رودی كه به درونش جاری می شود همواره بدون تغيير میماند می تواند به آرامش دست يابد، نه آن كس كه در تلاش برای برآورده ساختن چنين آرزوهايی است .
تنها آن شخصی كه با جريان مداوم و بی وقفه آرزوها آشفته نمی گردد همانند اقيانوسی كه با وجود هزاران رودی كه به درونش جاری می شود همواره بدون تغيير میماند می تواند به آرامش دست يابد، نه آن كس كه در تلاش برای برآورده ساختن چنين آرزوهايی است .

-برای كسی كه بدين گونه [در آگاهی به كريشنا ] راضی شده است ، رنجهای سه گانه موجوديت مادی ديگر وجود نخواهد داشت؛ ديری نمی پايد كه در چنین آگاهی سرشار از رضايتی، شعور انسان استوار گردد.
-كسی كه [در آگاهی به كريشنا ] در وصل با متعال نيست ، نه می تواند شعوری روحانی داشته باشد و نه ذهنی ثابت و استوار كه بدون اين دو هيچ گونه امكان صلح و آرامش به وجود نخواهد آمد . و بدو ن آرامش چگونه می توان طعم خوشبختی را چشيد.
-همانند بادی قوی كه زورقی بر آب را با خود می برد، حتی يكی از حواس سرگردان كه ذهن بر آن تمركز يافته نيز ميتواند شعور انسان را با خود ببرد.
-بنابراين ای مسلّح بزرگ ، كسی كه حواسش در مقابل اشيا ی مورد حس تحت اختيار درآمده ، بدون ترديد دارای شعوری ثابت و استوار است .
-آنچه برای تمام موجودات شب محسوب می شود، زمان بيداری حكمران نفس است و زمان بيداری تمام موجودات ، شب حكيم باطن بين است .

حکیمان متواضع به برکت دانش حقیقی ، به براهمانای شریف و دانا ، به گاو ، به فیل ، به سگ وبه سگ خور (مطرود) به یک چشم می نگرند.
حکیمان متواضع به برکت دانش حقیقی ، به براهمانای شریف و دانا ، به گاو ، به فیل ، به سگ وبه سگ خور (مطرود) به یک چشم می نگرند.

-تنها آن شخصی كه با جريان مداوم و بی وقفه آرزوها آشفته نمی گردد همانند اقيانوسی كه با وجود هزاران رودی كه به درونش جاری می شود همواره بدون تغيير میماند می تواند به آرامش دست يابد، نه آن كس كه در تلاش برای برآورده ساختن چنين آرزوهايی است .
-فقط كسی می تواند به صلح و آرامش حقيقی دست يابد كه هر گونه خواسته و آرزو برای كامجویی را كنار نهاده ، هر گونه احساس مالكيت را رها كرده و عاری از منيت كاذ ب شده است .
-ای پسر پريتها، اين است طريقت زندگی روحانی و الهی كه انسان پس از نيل به آن ديگر دچار سرگردانی نمی گردد. چنانچه انسان ، حتی در لحظه مرگ نيز، در عرصه اين آگاهی پانهد، می تواند به ملكوت خداوند وارد گردد.