ای آرجونا، حواس به قدری قوی ، پرشور و سرکش است که حتی ذهن انسانی را که دارا ی قوه تشخیص می باشد و می کوشد آنها را مهار نماید، می رباید
ای آرجونا، حواس به قدری قوی ، پرشور و سرکش است که حتی ذهن انسانی را که دارا ی قوه تشخیص می باشد و می کوشد آنها را مهار نماید، می رباید

-آرجونا گفت : ای كريشنا، چگونه می توان كسی را كه آگاهيش بدين سان در متعال مستغرق گرديده است بازشناخت چگونه سخن می گويد و از چه واژه هايی استفاده می كند چگونه نشست و برخاست می كند
-شخصيت اعلای پروردگار فرمود : ای پارتها، هنگامی كه انسان هر گونه خواسته برای كامجويی را كه ساختة ذهن می باشد رها كند و بدين گونه ذهنش پاك گردد و در نتيجه رضايت را فقط در ذا ت بيابد، آنگاه می توان گفت كه در آگاهی خالص روحانی قرار گرفته است .
-كسی كه ديگر تحت تأثير رنجهای سه گانه واقع نمی شود، كه شاديهای زندگی او را سرمست نمی سازد، كه آزاد از دلبستگی ، ترس و خشم شده است ، حكيمی است با ذهن استوار.
-كسی كه آزاد از هر گونه تأثير خير و شر دنيای مادی است ؛ نه به خير ارج می گذارد و نه به شر نفرت می ورزد، واقعاً در دانش كامل استقرار يافته است .
-كسی كه همانند لاك پشتی كه اعضای بدنش را به درون لاك خود جمع می كند، می تواند حواسش را از اشيای مورد حس پس بكشد، دارای معرفت كامل است .
-حتی با محدود كردن لذات حسی و كامجويی ، خواسته آنها در روح قالب گرفته همچنان باقی می ماند. ولی با چشيدن مزه ای بالاتر خواسته برای كامجويی را از دست می دهد و در آگاهی روحانی ثابت و استوار می گردد.
-ای آرجونا، حواس به قدری قوی ، پرشور و سركش است كه حتی ذهن انسانی را كه دارا ی قو ة تشخيص می باشد و می كوشد آنها را مهار نمايد، می ربايد.
-كسی كه حواسش را مهار می كند و كاملاً بر آنها مسلط است و آگاهی خود را بر من متمركز می كند، به عنوان انسانی صاحب شعور استوار شناخته می شود.
-با توجه و تمركز به موضوعات جلب كننده حواس ، انسان به آنها دلبسته می گردد و از چنين دلبستگی شهوت و آز برمی خيزد و از شهوت و آز خشم پديد می آيد.
-از خشم ، توهم كامل برمی خيزد و از توهم ، گيجی و گمگشتگی حافظه حاصل می شود. هنگامی كه حافظه مختل گرديد، شعور از بين می رود و انسان دوباره به درون اقيانوس حيات مادی سقوط می كند.
-اما كسی كه از هر گونه دلبستگی و دلزدگی آزاد می باشد و قادر است حواسش را از طريق اصول منظم رهايی مهار نمايد، می تواند لطف و رحمت كامل خداوند را به دست آورد.