طبيعت مادی از سه طبع  تشكيل شده است : نيكی ، شهوت و جهل. اين سه طبع انسان را به اسارت ميکشد.  طبع نيكی انسان را اسير خوشبختی می كند، شهوت او را مقيد به كار برای اجر و ثمر و جهل دانشش را میپوشاند و وي را در ديوانگی به بند میكشاند.
طبيعت مادی از سه طبع تشكيل شده است : نيكی ، شهوت و جهل. اين سه طبع انسان را به اسارت ميکشد. طبع نيكی انسان را اسير خوشبختی می كند، شهوت او را مقيد به كار برای اجر و ثمر و جهل دانشش را میپوشاند و وي را در ديوانگی به بند میكشاند.

-تا كنون اين دانش را از طريق مطالعه تحليلی (سانكهيا) برايت شرح داده ام . حال گوش فرادار تا آن را بر حسب كار بدون انتظار نتيجه توضيح دهم . ای پسر پريتها، هنگامی كه تو با چنين دانشی عمل نمايی ، می توانی خود را از بند اعما ل رها سازی .
-در این تلاش ، هيچ گونه ضرر يا نقصانی وجود ندارد و كمی پيشرفت در اين راه می تواند انسان را از خطرناكترين گونه ترس حفاظت نمايد.
-كسانی كه در اين راه قرار دارند در نيل به مقصودشان ثابت و استوارند و هدف يگانه ای را دنبال می كنند؛ در حالی كه ، ای فرزند عزيز كوروها، شعور آنان كه ثابت و استوار نيستند چندشاخه است .
-آنان كه بهره ا ندكی از دانش دارند دلبسته آن بخش از كلام جذاب وداها می گردند كه اعمال ثمرجويانه گوناگونی را برای ارتقاء به سيارات بهشتی ، دستيابی به تولد نيك ، كسب قدرت و غيره توصيه می نمايد . آنان چون در آرزوی كامجويی و زندگی سرشار از ثروت هستند گمان می كنند چيزی برتر از اين وجود ندارد.
-در ذهن كسانی كه به لذات حسی و ثروت مادی دلبستگی بسيار دارند – كه به وسيله آنها نيز گيج و سر در گم می شوند – عزم راسخ برای خدمت عابدانه و خالصانه به خداوند متعال پديد نمی آيد.
-موضوع وداها بيشتر پيرامون سه گونه طبيعت مادی است . ای آرجونا، در ورای اين گونه ها قرار گير . تمام دوگانگيها و نگرانيهای مربوط به كسب منفعت و امنيت را رها كن و در ذات مستقر شو.
-همان گونه كه منبع عظيم آب تمام فوايد چاه كوچك را در بر دارد، كسی كه منظور و مقصود نهفته در بطن وداها را در ك نمايد به تمامی اهداف وداها نيز دست می يابد.
-تو حق اين را داری كه وظايف تجويزشده ات را انجام دهی ، ولی ثمرات اعمالت از آن تو نيست . هيچ وقت خود را علت نتايج اعمالت ندان و هرگز از انجام وظايف خويشتن شانه خالی مكن .
-ای آرجونا، با كنار گذاردن هر گونه دلبستگی به موفقيت يا شكست ، وظيفه خود را در تعادل انجام ده . چنين تعادل ذهنی يوگا خوانده می شود.
-ای دهانانجايا، با خدمت عابدانه ، خود را از تمام اعمال زشت و ناپسند (هر گونه عمل مادی ) رها كن و كاملاً به خداوند تسليم شو. طماع هستند كسانی كه درصدد لذت بردن از ثمرات اعمال خويشند.
-انسانی كه مشغول خدمت عابدانه است حتی در این زندگی نيز خود را از ثمرات اعمال نيك و بد هر دو رها می سازد. بنابراين ، سعی كن به يوگا يا هنر عمل كردن دست يابی .
-حكيمان بزرگ يا عابدان با وقف خود در خدمت عابدانه به خداوند، خويش را از نتايج و ثمرات اعمال در دنيای مادی آزاد می سازند و بدين ترتيب از دايره تولد و مرگ رها می گردند و به ماورای تمامی دردها و رنجها دست می يابند.
-هنگامی كه شعورت جنگل انبوه توهم را پشت سر نهاد، به تمامی آنچه شنيده ای و يا خواهی شنيد بی اعتنا می گردی .
-آن هنگام كه ذهنت ديگر با كلام جذاب وداها آشفته نگردد، و در جذبه و خلسه خودشناسی ثابت و متمركز باقی بماند، به آگاهی الهی دست يافته ای .