مرگ ، برای کسی که تولد یافته ، اجتناب ناپذیر است و تولد مجدد برای کسی که مرده ، حتمی است .بنابراین ، در انجام وظیفه غیر قابل اجتناب خود، نباید دچار غم و اندوه شوی .
مرگ ، برای کسی که تولد یافته ، اجتناب ناپذیر است و تولد مجدد برای کسی که مرده ، حتمی است. بنابراین، در انجام وظیفه غیر قابل اجتناب خود، نباید دچار غم و اندوه شوی .

-مرگ ، برای كسی كه تولد يافته ، اجتناب ناپذير است و تولد مجدد برای كسی كه مرده ، حتمی است .بنابراين ، در انجام وظيفه غير قابل اجتناب خود، نبايد دچار غم و اندوه شوی .
-تمام مخلوقات در آغاز نامتجلی اند، سپس در مرحله ميانی متجلی می شوند ، و دوباره پس از نابودی نامتجلی می گردند. پس چه نيازی به غم و اندوه وجود دارد.
-برخی به روح به عنوان پديده ای شگفت انگيز می نگرند، بعضی آن را به عنوان پديده ای شگفت انگيز توصيف می كنند و برخی نيز شنيده اند كه روح پديده ای شگفت انگيز است . حال آنكه ديگران حتی پس از شنيدن مطالبی دربارة روح ، به هيچ وجه قادر به درك آن نيستند.
-ای نواده بهاراتا، هرگز نمی توان آن كسی را كه در بدن سكونت دارد و جاودانی است از بين برد . پس ، نبايد برای هيچ موجودی غم و اندوه به دل راه دهی .
-با در نظر گرفتن وظيفه ويژه ات به عنوان يك كشاتريا بايد بدانی برای تو هیچ كاری بهتر از جنگيدن بر اساس اصول دينی وجود ندارد. پس جای هيچ گونه ترديدی نيست.

همان گونه که انسان لباسهای نو بر تن و جامه های کهنه و فرسوده را رها می کند، به همین ترتیب روح نیز با کنار گذاردن بدنهای کهنه و بیفایده کالبدهای مادی جدیدی می پذیرد.
همان گونه که انسان لباسهای نو بر تن و جامه های کهنه و فرسوده را رها می کند، به همین ترتیب روح نیز با کنار گذاردن بدنهای کهنه و بی فایده کالبدهای مادی جدیدی می پذیرد.

-ای پارتها، خوشا به سعادت آن كشاترياهايی كه ناخواسته چنين فرصتهای جنگيدنی برايشان فرا میرسد و درهای كرات بهشتی به روی ايشان گشوده می شود.
-اما چنانچه از وظيفه دينی خود كه جنگيدن است امتناع ورزی ، قطعاً به علت ناديده گرفتن وظايفت مرتكب گناه خواهی شد و بدین ترتيب شهرت خويش را به عنوان جنگجو از دست خواهی داد.
-مردم همواره به بدنامی از تو ياد خواهند كرد و برای يك فرد محترم ، ننگ بدتر از مرگ است .
-سرداران بزرگی كه برای نام و شهرت تو قدر و منزلت بسيار قائل بودند، گمان خواهند كرد كه تو فقط به علت ترس ميدان نبرد را ترك گفته ای و در نتيجه تو در نظر آنان پست و زبون خواهی شد.

-دشمنانت با كلمات توهين آميزی تو را توصيف خواهند كرد و توانايی تو را به باد استهزاء خواهند گرفت. چه چيز میتواند برای تو دردناكتر از اين باشد.
-ای پسر كونتی ، يا در ميدان نبرد كشته خواهی شد و به سيارات بهشتی دست خواهی يافت و يا پيروز خواهی شد و از سلطنت زمين بهره مند خواهی گشت . پس برخيز و با عزمی راسخ بجنگ .

-بجنگ به خاطر جنگيدن ، بدون در نظر گرفتن خوشبختی يا غم ، سود يا زيان ، پيروزی يا شكست ، و با چنين عملی هرگز مرتكب گناه نخواهی شد.