نمی توانم هیچ راهی برای دور ساختن این غم که دارد حواس مرا می خشکاند بیابم . چنانچه حتی سلطنتی خجسته و بی همتا در زمین همچون پادشاهی فرشتگان در بهشت به دست آورم باز قادر به برطرف نمودن این غم نخواهم بود.
نمی توانم هیچ راهی برای دور ساختن این غم که دارد حواس مرا می خشکاند بیابم . چنانچه حتی سلطنتی خجسته و بی همتا در زمین همچون پادشاهی فرشتگان در بهشت به دست آورم باز قادر به برطرف نمودن این غم نخواهم بود.

-سانجايا گفت : مادهوسودانا كريشنا با دين آرجونا كه مملو از رحم و شفقت ، غمگين و افسرده و با چشمانی لبريز از اشك بود چنين فرمود.
-شخصيت اعلای خداوند فرمود : آرجونای عزيزم ، چگونه چنين ناپاكيهايی بر تو مستولی شده است آنها به هيچ وجه برازنده انسانی كه ارزش زندگی را می داند نيست . اين ناپاكيها نه تنها انسان را به سیارات فوقانی رهنمون نمی سازد كه منجر به بدنامی او نيز می شود.
-ای پسر پريتها، تسليم چنين ضعف ننگ آوری مشو كه درخور و شايسته تو نيست . ای مجازات كننده دشمنان ، چنين رقت قلب بی اهميتی را رها كن و برخيز.
-آرجونا گفت : ای نابودكننده دشمنان ، ای كشنده مادهو، چگونه می توانم در اين جنگ با تير و كمان به مقابله مردانی همچون بهيشما و درونا كه شايسته ستايش و پرستش من اند برخيزم.
-به گدايی زندگی كردن در اين جهان برايم بسی بهتر است تا زندگی به بهای جان ارواح بزرگی كه معلمان من هستند . هرچند كه آنان به دستاوردها ی دنيوی چشم طمع دوخته اند، ولی با اين حال بزرگان ما هستند. در صورت كشته شدن آنان ، از هرآنچه بهره مند گرديم آغشته به خون خواهد بود.
-نمی دانيم كداميك بهتر است ، غلبه بر آنان يا مغلوب شدن به دست آنان . چنانچه پسران دهريتاراشترا را كه اكنون در ميدان نبرد در مقابل ما ايستاده اند به قتل رسانيم ديگر نبايد تمايلی به زنده ماندن داشته باشيم .
-اكنون درباره وظيفه ام گيج شده ام و به علت اين سستی ننگ آور تمام آرامش و تسلط بر خويش را از دست داده ام . در اين شرايط از تو تقاضا دارم قطعاً بگويی چه برايم بهترين است . حال ديگر مريد تو هستم و روحی كه خود را تسليمت نموده است. لطفاً مرا آموزش ده.
-نمی توانم هيچ راهی برای دور ساختن اين غم كه دارد حواس مرا می خشكاند بيابم . چنانچه حتی سلطنتی خجسته و بی همتا در زمين همچون پادشاهی فرشتگان در بهشت به دست آورم باز قادر به برطرف نمودن اين غم نخواهم بود.
-سانجايا گفت : آرجونا، تنبيه كننده دشمنان ، پس از اين سخنان به كريشنا گفت : ”گوويندا، من جنگ نخواهم كرد.“ و سپس سكوت اختيار نمود.