فقط به من تسليم شو . من تو را از كليه واكنشهای گناه آلود نجات خواهم داد. نترس
فقط به من تسليم شو . من تو را از كليه واكنشهای گناه آلود نجات خواهم داد. نترس

-چون تو دوست بسيار عزيز من هستی ، آموزش نهايی و محرمانه ترين بخش دانش را برايت بازگو می كنم . اين را از من بشنو، زيرا به صلاح توست .
-همواره به من فكر كن ، عابد من شو، من را بپرست و احترامات خود را به من تقديم كن . بدين سان بدون ترديد نزد من خواهی آمد. اين را به تو قول می دهم چون تو دوست بسيار عزيز من هستی .
-تمام مذاهب گوناگون را رها كن و فقط به من تسليم شو . من تو را از كليه واكنشهای گناه آلود نجات خواهم داد. نترس .
-اين دانش محرمانه نبايد برای غیر پرهيزكاران ، غير عابدان و يا افرادی كه وقف خدمت عابدانه نيستند فاش شود و نه برای كسی كه به من حسد می ورزد.
-برای كسی كه اين راز متعال را به عابدان آموزش می دهد، خدمت عابدانه پاك تضمين شده است و سرانجام ، بدون هيچ ترديدی ، نزد من باز خواهد گشت .
-در اين جهان هيچ خادمی برای من عزيزتر از او نيست و نخواهد بود.
آرجونا گفت : كريشنای عزيزم ، ای خطاناپذيرِ منزه از گناه ، اكنون توهم من از ميان رفته است و به لطف تو حافظه ام را بازيافته ام . من اكنون محكم و استوار و از هر گونه شك و ترديد آزادم و آماده ام طبق آموزشهای تو عمل نمايم.
آرجونا گفت : كريشنای عزيزم ، ای خطاناپذيرِ منزه از گناه ، اكنون توهم من از ميان رفته است و به لطف تو حافظه ام را بازيافته ام . من اكنون محكم و استوار و از هر گونه شك و ترديد آزادم و آماده ام طبق آموزشهای تو عمل نمايم.

-و من اعلام می دارم آن كس كه اين گفتگوی مقدس ما را مطالعه نمايد، مرا با خرد و شعورش پرستش خواهد كرد.
-و كسی كه با ايمان و بدون حسد به آن گوش فرا دهد، از بازتاب گناهان آزاد می شود و به سيارات خجسته ای كه پرهيزكاران در آن بسر می برند دست می يابد.
-ای پسر پريتها، ای فاتح ثروت ، آيا به اين دانش با ذهنی دقيق گوش فرا دادی آيا جهل و توهمات تو اكنون برطرف شده است.
-آرجونا گفت : كريشنای عزيزم ، ای خطاناپذيرِ منزه از گناه ، اكنون توهم من از ميان رفته است و به لطف تو حافظه ام را بازيافته ام . من اكنون محكم و استوار و از هر گونه شك و ترديد آزادم و آماده ام طبق آموزشهای تو عمل نمايم.
-سانجايا گفت : من گفتگوی دو روح بزرگ ، كريشنا و آرجونا، را بدين صورت شنيدم . و بر اثراين پيام عالی و شگرف مو بر تنم راست شده است .
-به لطف وياسا، من اين محرمانه ترين گفتگو را مستقيماً از استاد كل عرفان يعنی كريشنا ك ه شخصاً با آرجونا سخن می گفت شنيدم .
-پادشاها، به ياد آوردن پيوسته اين گفتگوی عظيم و مقدس كريشنا و آرجونا، مرا دچار لذت فراوانی می سازد كه هر لحظه آن توأم با شور و هيجان بسياری است .
-پادشاها، با به خاطر آوردن شكل بی نظير و شگرف كريشنا، هر چه بيشتر و بيشتر غرق در شگفتی و حيرت می گردم و آكنده از شادی و سروری بی پايان .
-هر كجا كريشنا، استاد تمام علوم عرفانی حضور داشته باشد و هر كجا آرجونا، كمانگير متعال حاضر باشد، در آنجا قطعاً توانگر ي، پيروزی ، قدرت خارق العاده و اخلاقيات حكمفرما خواهد بود. اين نظر من است .