-کسی که وجود خویش را با شعورش تهذیب می کند، با عزم راسخ فکرش را مهار می نماید، موضوعات کامجویی را رها می کند، فارغ از دلبستگی و تنفر است ، در مکانی خلوت زندگی می نماید، کم می خورد، بر بدن ، فکر و کلام تسلط دارد، منقطع است و همو اره در خلسه بسر می برد، عاری از منیت کاذب ، قدرت کاذب ، غرور کاذب ، شهوت و خشم است ، فارغ از پذیرفتن چیزهای مادی و رها از مالکیت کاذب است و در صلح و آرامش بسر م یبرد – چنین شخصی مسلماً به مقام خودشناسی ارتقاء مییابد.
-كسی كه بدين سان در موقعيت روحانی قرار گرفته است ، بی درنگ برهمن متعال را ادراك می كند و كاملاً شادمان و مسرور می گردد. او افسوس چيز از دست رفته را نمی خورد و آرزوی كسب چيزی را در سر نميپروراند. تمايل او نسبت به تمام موجودات زنده يكسان است. در اين مرحله او به خدمت عابدانه پاك من می رسد.
-مرا همان گونه كه هستم ، به عنوان شخصيت اعلای خداوند، فقط با خدمت عاشقانه می توان شناخت و هنگامی كه انسان با چنين عشق و عبوديتی در آگاهی كامل به شخص من واقع شود، می تواند به ملكوتم راه يابد.
-عابد پاكم ، هرچند مشغول همه گونه فعاليت است ، ولی به لطف و تحت حفاظت من به اقامتگاه جاودان و فناناپذير واصل می گردد.
-در تمام اعمالت فقط به من توكل كن و همواره تحت حافظت من كار كن . اين خدمت عابدانه را در آگاهی كامل به شخص من انجام ده .
-چنانچه به من آگاه شوی ، به لطف و رحمت من از تمامی موانع زندگی مقيد خواهی گذشت . ليكن اگر در چنين آگاهی عمل نكنی و بدون گوش فرا دادن به من پيرو منيت كاذب خود باشي، سرگشته خواهی شد.
-چنانچه بر اساس هدايت من عمل نكنی و نجنگی ، گمراه خواهی گشت . تو بر اساس طبيعت خود، بايد به جنگ بپرداز ي.
-تو اكنون بر اثر نفوذ توهم ، از عمل كردن بر اساس هدايت من امتناع می ورزی . اما ای پسر كونتی ، عاقبت ، به اجبار، از روی طبيعت خود دست به كار خواهی شد.
-ای آرجونا، خداوند متعال در قلب همه موجودات قرار دارد و حركت تمامی آنها را كه بر خودرويی ساخته شده از انرژی مادی قرار دارند، هدايت می كند.
-ای نواده بهاراتا، تسليم محض او شو كه تو با لطف و رحمتش ، به آرامش روحانی و سرمنزل متعال و جاودان خواهی رسيد.
-بدين سان دانش محرمانه را برايت آشكار نمودم . كاملاً روی آن تعمق كن و سپس آنچه مايلی انجام ده.