و دانش بسیار ناچیزی که به موجب آن ، انسان بدون شناخت حقیقت ، فقط به یک نوع کار که جای همه چیز را برایش پر می کند دلبسته می گردد گفته می شود در گونه تاریکی است
و دانش بسیار ناچیزی که به موجب آن ، انسان بدون شناخت حقیقت ، فقط به یک نوع کار که جای همه چیز را برایش پر می کند دلبسته می گردد گفته می شود در گونه تاریکی است

-بر اساس سه گونه طبيعت مادی ، سه نوع دانش ، عمل و انجام دهنده عمل وجود دارد . اكنون درباره آنها، از من بشنو.
-بايد درك كنی دانشی كه به موجب آن جوهر روحانيِ غيرمنقسمِ واحدی در تمام موجودات زنده كه به شكلهای بی شماری تقسيم شده اند ديده می شود، دانش در گونه نيكی است .
-بايد درك كنی دانشی كه به موجب آن در هر كالبد جسمانی ، موجود زنده متفاوتی ديده می شود، دانش در گونه شهوت است .
-و دانش بسيار ناچيزی كه به موجب آن ، انسان بدون شناخت حقيقت ، فقط به يك نوع كار كه جای همه چيز را برايش پر می كند دلبسته می گردد گفته می شود در گونه تاريكی است .
-اما درباره عمل ، آن عمل تنظيم شده ای كه بدون دلبستگی ، بدون عشق يا نفرت ، و بدون خواسته برای نتايج و ثمرات انجام گيرد، گفته می شود در گونه نيكی است .
-اما عملی را كه انسان با كوشش بسيار زياد برای ارضای خواسته هايش انجام می دهد و از احساس منيت كاذب نشأت می گيرد، عمل در گونه شهوت خوانده می شود.
-آن عملی كه از روی توهم ، بدون در نظر گرفتن احكام كتب مقدس و اعتناء به اسارتی كه در آينده در پی خواهد داشت ، انجام گيرد و باعث صدمه زدن به ديگران شود، می گويند در گونه جهل است.
آن انجام دهنده کار که همواره به عملی مغایر با دستورات کتب مقدس اشتغال دارد، ...، گفته می شود فاعلی در گونه جهل است .
آن انجام دهنده کار که همواره به عملی مغایر با دستورات کتب مقدس اشتغال دارد، …، گفته می شود فاعلی در گونه جهل است .

-كسی كه وظيفه اش را فارغ از ارتباط با گونه های طبيعت مادی ، بدون منيت كاذب ، با عزم راسخ و اشتياق فراوان و بی اعتناء نسبت به موفقيت يا شكست انجام می دهد، گفته می شود فاعلی درگونه نيكی است .
-آن انجام دهنده ای كه به كار و ثمراتش دلبسته است و مشتاق لذت بردن از نتايج آن می باشد و حريص ، همواره حسود و ناپاك است و با شادی و غم متأثر می شود، می گويند در گونه شهوت است .
-آن انجام دهنده كار كه همواره به عملی مغاير با دستورات كتب مقدس اشتغال دارد، دنياپرست ، لجوج و خودرأی ، متقلب ، ماهر در توهين به ديگران ، تنبل ، ترشرو و عبوس است ، مسامحه می كند و كار را به تعويق می اندازد، گفته می شود فاعلی در گونه جهل است .
-حال ای فاتح ثروت ، خواهشمن دم گوش فرا دار تا به تفصيل انواع مختلف درك و عزم را بر اساس سه گونه طبيعت مادی برايت بازگويم .
-ای پسر پريتها، آن دركی كه به وسيله آن انسان درمی يابد چه كاری بايد انجام و چه كاری نبايد انجام شود، از چه چيزی بايد و از چه چيزی نبايد ترسيد، چه چيزی عامل اسارت و چه چيزی رهای ی بخش است ، آن درك در گونه نيكی قرار دارد.
-ای پسر پريتها، آن دركی كه قادر به تشخيص دين از بی دينی نيست و عملی را كه بايد انجام شود از عملی كه نبايد انجام گردد تشخيص نمی دهد، در گونه شهوت است .
-ای پارتها، آن دركی كه تحت افسونِ توهم و تاريكی ، بی دينی را دين و دين را بی دينی محسوب می كند و همواره در جهت نادرست م يكوشد، در گونه نادانی است .
-ای پسر پريتها، آن عزمی كه راسخ است و به وسيله تمرين يوگا ثابت و استوار نگاه داشته شده است و بدين سان اعمال ذهن ، زندگی و حواس را مهار می نمايد در گونه نيكی است .
-اما ای آرجونا، آن عزمی كه باعث می شود شخص در دين و پرهيزكاری ، در پيشرفت اقتصادی و ارضای حواس به دنبال نتايج و ثمرات باشد، عزمی در گونه شهوت است .
-ای پسر پريتها، و آن عزم بی بهره از خردی كه نمی تواند از رؤيا، ترس ، اندوه و تأسف ، ترشرويی و نارضايتی و توهم فراتر برود، در گونه جهل و تاريكی است .