-آرجونا سؤال نمود : ای كريشنا، وضع آن كسانی كه از اصول كتب مقدس پيروی نمی كنند ، بلكه طبق تصور خويش پرستش می نمايند چيست آنها در چه گونه ای اند، نيكی ، شهوت و يا جهل
-شخصيت اعلای خداوند فرمود: بر اساس گونه هايی كه روح قالب گرفته از طبيعت كسب كرده است ، ايمان شخص می تواند بر سه قسم باشد: در نيكی ، در شهوت و يا در جه ل. اكنون در اين باره بشنو.
-ای پسر بهاراتا، انسان بر اساس موجوديت خود، تحت تأثير گونه های مختلف طبيعت ، نوع خاصی ايمان را پرورش می دهد. گفته می شود موجود زنده طبق گونه هايی كه كسب كرده صاحب ايمان بخصوصی است .
-آنان كه در طبع نيكی هستند فرشتگان ، آنان كه در طبع شهوت هستند ديوان ، و آنان كه در طبع جهل هستند اشباح و ارواح را می پرستند.
-كسانی كه از روی غرور و منيت و با انگيزه شهوت و دلبستگی متحمل رياضتها و توبه های سختی ميگردند كه در كتب مقدس توصيه نشده است و از سر نادانی ، اعضای بدن خويش و همچنين روح متعالِ واقع در درون را شكنجه می دهند، بايد به عنوان شيطان صفت شناخته شوند.
-حتی خوراكی كه هر شخص برمی گزيند، بر اساس سه گونه طبيعت مادی ، بر سه نوع است . اين امر در مورد قربانيها، رياضتها و صدقات نيز صدق می كند. اينك به تفاوت بين آنها گوش فرا دار.
-خوراكهای مورد علاقه اشخاص گونه نيكی باعث افزايش طول عمر می گردد، وجود انسان را تطهير می كند و نيرو، سلامتی ، شادی و رضايت به ارمغان می آورد. چنين خوراكهايی ، آبدار، چرب ، مغذی و خوش طعم و دلپذيرند.
-اشخاصی كه در گونه شهوت اند به خوراكيهايی كه بسيار تلخ و ترش ، شور، داغ ، تند، خشك و سوزان هستند علاقه دارند. چنين خوراكهايی باعث درد، ناراحتی و بيماری ميگردند.
-اشخاصی كه در گونه جهل هستند، خوراكی را كه بيش از سه ساعت از پختن آن گذشته باشد، بی مزه ، مانده و فاسد، پس مانده ديگران و ناپاك باشد، دوست دارند.
-از ميان قربانيها، آن قربانی كه بر اساس قوانين كتب مقدس و به حكم وظيفه از سوی آنان كه آرزوی هيچ گونه پاداش و اجری ندارند انجام می شود در گونه نيكی است .
-اما ای سركرده بهاراتاها، بايد بدانی آن قربانی كه به خاطر منافع مادی يا از روی غرور انجام شود در گونه شهوت است .
-هر قربانی كه بدون در نظر گرفتن دستورات كتب مقدس ، بدون پخش پراسادام ”غذای روحانی “، بدون ذكر مانتراهای ودايی، بدون پاداش به روحانيون و بدون ايمان انجام گردد، در گونه جهل می باشد.