اما کسی که قواعد و قوانین کتب مقدس را کنار می گذارد تا طبق هوی و هوس خود عمل نماید، نه به کمال میرسد، نه به خوشبختی و نه به مقصد متعال
اما کسی که قواعد و قوانین کتب مقدس را کنار می گذارد تا طبق هوی و هوس خود عمل نماید، نه به کمال میرسد، نه به خوشبختی و نه به مقصد متعال

-بدين سان آنان كه به واسطه اضطرابات گوناگون گيج و گمگشته و در شبكه ای از توهمات اسير شده اند، دلبستگی بسيار زيادی به كامجويی پيدا می كنند و در وادی جهنم سقوط می نمايند.
-آنان كه خودپسند و همواره گستاخ اند و به واسطه ثروت و حيثيت كاذب دچار توهم گرديده اند، گاهی اوقات مغرورانه بدون پيروی از قواعد و قوانين فقط اسماً قربانی انجام ميدهند.
-ديوصفتان كه با منيت كاذب، قدرت، غرور، شهوت و خشم گمراه و سرگردان شده اند، نسبت به شخصيت متعال خداوند كه درون بدن خودشان و بدنهای ديگران قرار دارد حسادت ميورزند و بر ضد دين حقيقی كفر می گويند.
-من حسودان، شروران و پست ترين در ميان انسانها را، برای هميشه در انواع گونه های شيطانی حيات در اقيانوس موجوديت مادی می افكنم.
-ای پسر كونتی، چنين اشخاصی با به دست آوردن تولدهای پياپی در ميان انواع شيطانی حيات هيچگاه نمی توانند به من تقرب جويند. آنان تدريجاً به شوم ترين شرايط زندگی فرو می روند.
-شهوت، خشم و حرص سه دروازهای است كه به اين جهنم منتهی می شود و هر انسان عاقلی بايد آنها را رها كند، زيرا باعث تنزل روح می شوند.
-ای پسر كونتی، كسی كه از اين سه دروازه جهنم گريخته است، اعمالی را كه برای خودشناسی سودمند است انجام ميدهد و بدين سان تدريجاً به مقصد متعال می رسد.
-اما كسی كه قواعد و قوانين كتب مقدس را كنار می گذارد تا طبق هوی و هوس خود عمل نمايد، نه به كمال ميرسد، نه به خوشبختی و نه به مقصد متعال.
-بنابراين انسان بايد از طريق قوانين كتب مقدس درك نمايد كه وظيفه چيست و غير وظيفه كدام است . انسان بايد با شناخت چنين قواعد و قوانينی عمل كند تا بتواند تدريجاً ارتقاء يابد.