شیطان صفتان که سرگشته و حیران و بی بهره از شعور و خردند، مشغول کارهای زیان آور و مخوفی می شوند که منجر به نابودی جهان میگردد.
شیطان صفتان که سرگشته و حیران و بی بهره از شعور و خردند، مشغول کارهای زیان آور و مخوفی می شوند که منجر به نابودی جهان میگردد.

-شخصيت اعلای خداوند فرمود : ای فرزند بهاراتا، فقدان ترس، تزكيه نفس، پرورش دانشِ روحانی، صدقه، تسلط بر نفس، انجام قربانی، مطالعه وداها، رياضت، سادگی، عدم خشونت، راستگويی، فقدان خشم، انقطاع، آرامش، كراهت از عيبجويی، رحم و شفقت برای تمامِ موجودات زنده، فقدان حرص و طمع، ملايمت، نجابت، عزم راسخ، قدرت، بخشش، شكيبايی و بردباری، پاكی، فقدان حسادت و فقدان ميل مفرط برای عزت و احترام، اينها هستند صفاتِ روحانيِ مختص اشخاص متقی كه طبع الهی به آنان بخشيده شده است.
-ای پسر پريتها ، تكبر، غرور، خودپسندی، خشم، تندخويی و جهل، صفاتی است كه اشخاص زاده شده در طبع شيطانی را از ديگران متمايز می سازد.
-صفات روحانی موجب رهايی اند در حالی كه صفات شيطانی باعث اسارت می گردند. ای پسر پا ندو، نگران مباش، زيرا تو با صفات الهی تولد يافته ای.
-ای پسر پريتها، در اين جهان دو نوع مخلوق وجود دارد : يكی الهی خوانده ميشود و ديگری شيطانی . من قبلاً صفات الهی را برايت به تفصيل توضيح داده ام. حال از من در باره صفات شيطانی بشنو.
-آنان كه دارای صفات شيطانی اند نميدانند چه كار بايد انجام و چه كار نبايد انجام شود. در آنان نه پاكيزگی يافت می شود، نه رفتار درست و نه صداقت.
-آنان معتقدند كه اين جهان غير حقيقی و بدون پايه و اساس است و از طرف هيچ خدايی اداره نمی شود . آنها می گويند جهان از خواسته جنسی ايجاد شده است و هيچ علتی جز شهوت ندارد.
-با پيروی از چنين نتيجه گيريهايی، شيطان صفتان كه سرگشته و حيران و بی بهره از شعور و خردند، مشغول كارهای زيان آور و مخوفی می شوند كه منجر به نابودی جهان ميگردد.
-پليدان با جذب شدن به غرور، خودپسندی، حيثيت كاذب و پناه بردن به شهوت سيری ناپذير متوهم می شوند. آنان مجذوب آنچه بی ثبات است ميگردند و زندگی خود را وقف كارهای ناپاك می كنند.
-آنان معتقدند كه ارضای حواس، مهمترين ضرورت تمدن بشری است و بدين سان اضطرابشان تا پايان زندگی تداوم می يابد. آنان در بند هزاران آرزو و جذب در شهوت و خشم هستند و بدين ترتيب از طرق نام شروع برای كامجويی ثروت اندوزی می كنند.
-شخص پليد فكر ميكند : ”امروز دارای ثروت هنگفتی هستم و طبق نقشه هايم باز هم بيشتر به دست خواهم آورد . در حال حاضر اموال زيادی در تملك من است كه در آينده نيز هرچه بيشتر افزايش خواهد يافت . اين شخص را كه با من دشمنی داشت كشتم و به نوبه خود دشمنان ديگرم را نيز خواهم كشت . من صاحب، ارباب و خدای همه چيزم . من لذت برنده هستم . من كامل، قدرتمند و خوشبخت هستم . من ثروتمندترين شخص هستم و بستگان اشرافی احاطه ام كرده اند. هيچكس همچون من قدرتمند و خوشبخت نيست . من به انجام پاره ای قربانی دست خواهم زد، قدری صدقه خواهم داد و بدين سان شادی خواهم كرد .“ چنين اشخاصی، بدين ترتيب، به وسيله جهل در توهم فرو رفته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *