شیطان صفتان که سرگشته و حیران و بی بهره از شعور و خردند، مشغول کارهای زیان آور و مخوفی می شوند که منجر به نابودی جهان میگردد.
شیطان صفتان که سرگشته و حیران و بی بهره از شعور و خردند، مشغول کارهای زیان آور و مخوفی می شوند که منجر به نابودی جهان میگردد.

-شخصيت اعلای خداوند فرمود : ای فرزند بهاراتا، فقدان ترس، تزكيه نفس، پرورش دانشِ روحانی، صدقه، تسلط بر نفس، انجام قربانی، مطالعه وداها، رياضت، سادگی، عدم خشونت، راستگويی، فقدان خشم، انقطاع، آرامش، كراهت از عيبجويی، رحم و شفقت برای تمامِ موجودات زنده، فقدان حرص و طمع، ملايمت، نجابت، عزم راسخ، قدرت، بخشش، شكيبايی و بردباری، پاكی، فقدان حسادت و فقدان ميل مفرط برای عزت و احترام، اينها هستند صفاتِ روحانيِ مختص اشخاص متقی كه طبع الهی به آنان بخشيده شده است.
-ای پسر پريتها ، تكبر، غرور، خودپسندی، خشم، تندخويی و جهل، صفاتی است كه اشخاص زاده شده در طبع شيطانی را از ديگران متمايز می سازد.
-صفات روحانی موجب رهايی اند در حالی كه صفات شيطانی باعث اسارت می گردند. ای پسر پا ندو، نگران مباش، زيرا تو با صفات الهی تولد يافته ای.
-ای پسر پريتها، در اين جهان دو نوع مخلوق وجود دارد : يكی الهی خوانده ميشود و ديگری شيطانی . من قبلاً صفات الهی را برايت به تفصيل توضيح داده ام. حال از من در باره صفات شيطانی بشنو.
-آنان كه دارای صفات شيطانی اند نميدانند چه كار بايد انجام و چه كار نبايد انجام شود. در آنان نه پاكيزگی يافت می شود، نه رفتار درست و نه صداقت.
-آنان معتقدند كه اين جهان غير حقيقی و بدون پايه و اساس است و از طرف هيچ خدايی اداره نمی شود . آنها می گويند جهان از خواسته جنسی ايجاد شده است و هيچ علتی جز شهوت ندارد.
-با پيروی از چنين نتيجه گيريهايی، شيطان صفتان كه سرگشته و حيران و بی بهره از شعور و خردند، مشغول كارهای زيان آور و مخوفی می شوند كه منجر به نابودی جهان ميگردد.
-پليدان با جذب شدن به غرور، خودپسندی، حيثيت كاذب و پناه بردن به شهوت سيری ناپذير متوهم می شوند. آنان مجذوب آنچه بی ثبات است ميگردند و زندگی خود را وقف كارهای ناپاك می كنند.
-آنان معتقدند كه ارضای حواس، مهمترين ضرورت تمدن بشری است و بدين سان اضطرابشان تا پايان زندگی تداوم می يابد. آنان در بند هزاران آرزو و جذب در شهوت و خشم هستند و بدين ترتيب از طرق نام شروع برای كامجويی ثروت اندوزی می كنند.
-شخص پليد فكر ميكند : ”امروز دارای ثروت هنگفتی هستم و طبق نقشه هايم باز هم بيشتر به دست خواهم آورد . در حال حاضر اموال زيادی در تملك من است كه در آينده نيز هرچه بيشتر افزايش خواهد يافت . اين شخص را كه با من دشمنی داشت كشتم و به نوبه خود دشمنان ديگرم را نيز خواهم كشت . من صاحب، ارباب و خدای همه چيزم . من لذت برنده هستم . من كامل، قدرتمند و خوشبخت هستم . من ثروتمندترين شخص هستم و بستگان اشرافی احاطه ام كرده اند. هيچكس همچون من قدرتمند و خوشبخت نيست . من به انجام پاره ای قربانی دست خواهم زد، قدری صدقه خواهم داد و بدين سان شادی خواهم كرد .“ چنين اشخاصی، بدين ترتيب، به وسيله جهل در توهم فرو رفته اند.