شكل واقعی اين درخت را نمی توان در اين جهان رؤيت كرد . هيچكس قادر نيست درك نمايد كه كجا پايان می يابد، از كجا آغاز می گردد، و پايه اش كجا قرار دارد . اما انسان بايد با عزم راسخ و با سلاح عدم دلبستگی به قطع اين درخت كه عميقاً ريشه دوانده است مبادرت ورزد . سپس بايد در جستجوی مكانی باشد كه پس از رسيدن به آن ديگر بازگشتی از آ ن نيست ، و آنجا به شخصيت متعال خداوند كه همه چيز از او آغاز شده و از زمانهای بسيار كهن در او جای داشته تسليم شود.
شكل واقعی اين درخت را نمی توان در اين جهان رؤيت كرد . هيچكس قادر نيست درك نمايد كه كجا پايان می يابد، از كجا آغاز می گردد، و پايه اش كجا قرار دارد . اما انسان بايد با عزم راسخ و با سلاح عدم دلبستگی به قطع اين درخت كه عميقاً ريشه دوانده است مبادرت ورزد . سپس بايد در جستجوی مكانی باشد كه پس از رسيدن به آن ديگر بازگشتی از آ ن نيست ، و آنجا به شخصيت متعال خداوند كه همه چيز از او آغاز شده و از زمانهای بسيار كهن در او جای داشته تسليم شود.

-شخصيت اعلای خداوند فرمود : گفته شده درخت بانيان جاودانی وجود دارد كه ريشه هايش رو به بالا، شاخه هايش رو به پايين و برگهايش سرودهای ودايی است . كسی كه اين درخت را بشناسد داننده وداهاست .
-شاخه های اين درخت كه با سه گونه طبيعت مادی تغذيه می شود رو به پايين و رو به بالا گسترده می شود. شاخه های كوچك آن اشيای جلب كننده حواس هستند . اين درخت ريشه های رشدكننده رو به پايين نيز دارد كه متصل به اعمال ثمرجويانه جامعه بشری اند.
-شكل واقعی اين درخت را نمی توان در اين جهان رؤيت كرد . هيچكس قادر نيست درك نمايد كه كجا پايان می يابد، از كجا آغاز می گردد، و پايه اش كجا قرار دارد . اما انسان بايد با عزم راسخ و با سلاح عدم دلبستگی به قطع اين درخت كه عميقاً ريشه دوانده است مبادرت ورزد . سپس بايد در جستجوی مكانی باشد كه پس از رسيدن به آن ديگر بازگشتی از آ ن نيست ، و آنجا به شخصيت متعال خداوند كه همه چيز از او آغاز شده و از زمانهای بسيار كهن در او جای داشته تسليم شود.
-آن كسانی كه از حيثيت دروغين ، توهم و معاشرت كاذب رها گشته ، به درك آنچه ابدی است دست يافته اند، كا رشان با شهوت مادی تمام شده است ، از دوگانگيهای خوشبختی و نگون بختی مبری اند، سرگردان و گمگشته نيستند، و می دانند چگونه تسليم شخص متعال شوند، به آن ملكوت جاودان نائل ميگردند.
-آن منزلگاه متعال مرا، خورشيد، ماه ، آتش و يا الكتريسيته روشن نمی كند. كسانی كه به آن واصل می شوند ديگر هيچگاه به اين دنيای مادی بازنمی گردند.
-موجودات زنده ، در اين دنيای مقيد، اجزای ابدی منند . ولی به علت زندگی مقيد، به سختی با شش حواس كه شامل ذهن نيز می شود در تقلا می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *