-آرجونا گفت : ای كريشنای عزيزم ، من آرزومندم درباره پراكريتی [طبيعت]، پوروشا [لذت برنده]، ميدان و داننده ميدان ، و همچنين دانش و موضوع دانش بدانم . شخصيت اعلای خداوند فرمود : ای پسر كونتی ، اين بدن ميدان ، و كسی كه آن را می شناسد داننده ميدان خوانده می شود.
-ای نواده بهاراتا، بايد درك نمايی كه من نيز داننده در تمام بدنها هستم ، و درك بدن و داننده آن دانش خوانده می شود. اين نظر من است .
-اكنون خواهشمندم به توضيح مختصر من درباره اين ميدان فعاليت گوش فرا دهی و اينكه چگونه تشكيل می شود، تغييرات آن چيست، از كجا پديد می آيد، همچنين داننده ميدان فعاليت كيست و تأثيراتش چيست .
-دانش مربوط به ميدان فعاليت و داننده فعاليت از طرف حكمای مختلف در نوشته های گوناگون ودايی توصيف شده است . اين دانش ، بخصوص در ودانتا سوترا، با منطق كامل به صورت علت و معلول ارائه گرديده است .
-پنج عنصر بزرگ ، منيت كاذب ، شعور، آن تجلی نيافته ، ده حواس و ذهن ، پنج مفعول حواس ، خواسته ، تنفر، لذت ، درد، اين مجموعه ، نشانه های حيات ، و اعتقادات – همه اينها به طور خلاصه ميدان فعاليت و فعل و انفعالات آن محسوب می شوند.
-فروتنی ، تواضع ، عدم اعمال خشونت ، شكيبايی ، سادگی ، رفتن نزد يك پير روحانی معتبر، خلوص و پاكی ، ثبات ، تسلط بر نفس ، انقطاع از موضوعات ارضای حواس ، نداشتن منيت كاذب ، درك مصيبتهای تولد، مرگ ، پيری و بيماری ، عدم دلبستگی ، رهايی از اسارت زن ، فرزند، خانه و غيره ، تعادل و آرامش فكری داشتن چه در وقايع خوشايند و چه ناگوار، عشق و عبوديت خالص و دائم به من ، خلوت گزينی ، جدايی از توده مردم ، قبول اهميت خودشناسی ، و جستجوی فلسفی پيرامون حقيقت مطلق – من اعلام می دارم كه تمامی اينها دانش است و هر اصل ديگری بجز اين اصول در مقوله جهل و غفلت قرار دارد.
-اكنون برايت موضوع دانش را توضيح خواهم داد كه با شناخت آن جاودانگی را خواهی چشيد . برهمن يا روح كه بدون آغاز و تابع من است ، ورای علت و معلول اين دنيای مادی قرار دارد.
-دستها، پاها، سرها، صورتها، چشمها و گوشهای الهيش در همه جا هست . روح متعال بدين طريق در همه جا و همه چيز حضور دارد.
-با اينكه روح متعال منشأ اصلی حواس تمام موجودات است ، خود او فاقد حواس می باشد . هرچند او نگاهدارنده تمام موجودات زنده است ، اما فاقد دلبستگی است . او در عين حال كه ورای گونههای طبيعت مادی است ، ارباب تمامی آنها به شمار می آيد.
-حقيقت متعال در درون و برون تمام موجودات زنده ، متحرك يا ساكن ، وجود دارد . از آنجا كه او لطيف است ، ورای قدرت ادراك و شناخت حواس مادی قرار دارد . اگرچه او بسيار، بسيار دور است ولی به همه بسيار نزديك نيز می باشد.