-آن كس كه باعث زحمت و گرفتاری هيچكس نمی شود و از طرف هيچكس نيز مضطرب، ناراحت و آشفته نمی گردد، كه در شادی و غم و ترس و نگرانی متعادل است ، برای من بسيار عزيز می باشد.
-آن كس كه باعث زحمت و گرفتاری هيچكس نمی شود و از طرف هيچكس نيز مضطرب، ناراحت و آشفته نمی گردد، كه در شادی و غم و ترس و نگرانی متعادل است ، برای من بسيار عزيز می باشد.

-آرجونای عزيزم ، ای فاتح ثروت ، چنانچه قادر نيستی فكرت را بدون انحراف بر من متمركز نمايی ، پس اصول تنظيم كننده بهاكتي- يوگا را دنبال كن و به اين طريق آرزوی نائل شدن به من را در خود پرورش ده .
-چنانچه قادر به اجرای قواعد و قوانين بهاكتي- يوگا نيستی ، پس فقط سعی كن برای من كار كنی ، زيرا با عمل كردن برای من به مرحله كمال نائل خواهی شد.
-و حتی چنانچه قادر به عمل كردن در آگاهی به من نيز نيستی ، پس سعی كن كه با تسليم كردن كليه نتايج و ثمرات كارت عمل كنی و بكوش كه در ذات واقع باشی.
-چنانچه قادر نيستی اين كار را نيز انجام دهی ، پس خود را به تحصيل دانش مشغول كن . اما بهتر از دانش تمركز است و بهتر از تمركز انقطاع از نتايج و ثمرات عمل ، زيرا با چنين انقطاعی انسان قادر می گردد به آرامش فكر نائل آيد.
-آن كس كه حسود نيست و دوستی مهربان برای همه موجودات زنده به شمار می آيد، خود را صاحب و مالك نمی داند و عاری از منيت كاذب است ، در شادی و غم هر دو يكسان است ، شكيب است ، همواره راضی ، حكمران نفس ، با عزم راسخ وقف خدمت عابدانه ، و ذهن و شعورش بر من متمركز است ، چنين عابدی برای من بسيار عزيز می باشد.

کسانی که از این راه فناناپذیر خدمت عابدانه پیروی می نمایند و در حالی که مرا هدف متعال قرار داده اند، وجود خود را کاملا با ایمان وقف می کنند، برای من بسیار بسیار عزیزند.
کسانی که از این راه فناناپذیر خدمت عابدانه پیروی می نمایند و در حالی که مرا هدف متعال قرار داده اند، وجود خود را کاملا با ایمان وقف می کنند، برای من بسیار بسیار عزیزند.

-آن كس كه باعث زحمت و گرفتاری هيچكس نمی شود و از طرف هيچكس نيز مضطرب، ناراحت و آشفته نمی گردد، كه در شادی و غم و ترس و نگرانی متعادل است ، برای من بسيار عزيز می باشد.
-عابد من كه به جريان عادی امور مادی متكی نيست ، پاك ، ماهر، بدون غم و اضطراب و آزاد از تمام دردهاست ، و برای نتيجه ای تقلا نمی كند، برای من بسيار عزيز است .
-آن كس كه نه دچار مسرت می گردد و نه غم و اندوه به دل راه می دهد، نه افسوس می خورد و نه آرزويی در سر می پروراند، و از هر مورد خجسته و ناخجسته هر دو انقطاع حاصل می كند، چنين عابدی برای من بسيار عزيز است .
-آن كس كه نسبت به دوست و دشمن ، احترام و بی احترامی ، گرما و سرما، شادی و غم ، و شهرت و بدنامی يكسان است ، همواره از آلودگی پاك ، ساكت و با هر چيزی راضی است ، دلبستگی به هيچ اقامتگاهی ندارد، متمركز در دانش ، و وقف خدمت عابدانه است، چنين شخصی برای من بسيار عزيز می باشد.
-كسانی كه از اين راه فناناپذير خدمت عابدانه پيروی می نمايند و در حالی كه مرا هدف متعال قرار داده اند، وجود خود را كاملا با ايمان وقف می كنند، برای من بسيار بسيار عزيزند.