اما، ای پسر پریتها، بر ای آنان که مرا می پرستند، همه اعمالشان را به من تسلیم می کنند، بدون انحراف وقف من هستند، مشغول خدمت عابدانه اند، همواره بر من تمرکز می کنند و فکرشان را بر من ثابت نگاه داشته اند، من آن رهای یبخش بی درنگ از اقیانوس تولد و مرگ هستم.
اما، ای پسر پریتها، بر ای آنان که مرا می پرستند، همه اعمالشان را به من تسلیم می کنند، بدون انحراف وقف من هستند، مشغول خدمت عابدانه اند، همواره بر من تمرکز می کنند و فکرشان را بر من ثابت نگاه داشته اند، من آن رهای یبخش بی درنگ از اقیانوس تولد و مرگ هستم.

-آرجونا پرسيد: چه كسانی كاملتر محسوب می شوند، آنان كه به درستی مشغول خدمت عابدانه تو هستند يا آنان كه برهمن فاقد شخصيت – آن حقيقت تجلی نيافته – را می پرستند؟
-شخصيت متعال الهی فرمود : آنان كه ذهنشان را بر شكل واجد شخصيت من ثابت و متمركز می كنند و پيوسته با ايمان روحانی بسيار زياد مشغول پرستش من هستند، از نظر من كاملترين محسوب می گردند.
-اما آنان كه از طريق مهار نمودن حواس گوناگون و يكسان بودن نسبت به همگان ، كاملاً آن حقيقت تجلی نيافته ماورای درك حواس ، آن حاضر در همه جا، تصورناشدنی ، تغييرناپذير، ثابت و بی حركت – مفهوم فاقد شخصيت حقيقت مطلق – را عبادت می كنند و مشغول امر خير برای رفاه و سعادت هم ه موجوداتند، سرانجام آنها نيز به من نائل خواهند شد.
-برای كسانی كه ذهنشان به وجه تجلی نيافته و فاقد شخصيت متعال دلبستگی دارد، پيشرفت بسيار سخت و پرزحمت است. پيش رفتن از طريق اين راه برای فرد بدن گرفته همواره مشكل است .
-اما، ای پسر پريتها، بر ای آنان كه مرا می پرستند، همه اعمالشان را به من تسليم می كنند، بدون انحراف وقف من هستند، مشغول خدمت عابدانه اند، همواره بر من تمركز می كنند و فكرشان را بر من ثابت نگاه داشته اند، من آن رهای يبخش بی درنگ از اقيانوس تولد و مرگ هستم.
-فقط ذهنت را بر من ، شخصيت اعلای خداوند، متمركز كن و تمام شعور و خرد خود را وقف خدمت به من كن . بدين سان بدون شك تو همواره در من خواهی زيست .