در حالی كه شخصيت اعلای خداوند كريشنا با آرجونا چنين سخن می گفت ، شكل واقعی چهاردست خود را به نمايش گذارد و سرانجام شكل دو دست خود را به او نشان داد و بدين سان آرجونای هراسناك را نيرو بخشيد و دلگرم نمود.
در حالی كه شخصيت اعلای خداوند كريشنا با آرجونا چنين سخن می گفت ، شكل واقعی چهاردست خود را به نمايش گذارد و سرانجام شكل دو دست خود را به او نشان داد و بدين سان آرجونای هراسناك را نيرو بخشيد و دلگرم نمود.

-تو پدر آحاد متحرك و ساكن در اين تجلی كامل كيهانی هستی . تو يگانه معبود در عالم كائنات و پير روحانی اعلی هستی . هيچكس با تو برابر نيست و هيچ كس نمی تواند با تو يكی گردد. پس ای قدرت بی كران ، چگونه ممكن است كسی در سه جهان وجود داشته باشد كه برتر از تو باشد؟
-تو آن خداوند متعال و يگانه معبود هستی كه هر موجود زنده بايد عبادتت نمايد . بدين سان با تمامی خضوع به تو كرنش می كنم و در برابرت به خاك می افتم تا سجده های محترما نه خود را به تو تقديم و تقاضای لطف و رحمت تو را نمايم . تمنا دارم اشتباهاتی را كه نسبت به تو روا داشته ام بر من ببخشايی ، همان گونه كه پدری نسبت به گستاخی پسرش يا دوستی نسبت به بی ادبی دوستش يا زنی در قبال حالت خودمانی همسرش شكيبايی به خرج می دهد.
-از ديدن اين شكل جهانی كه تا كنون هيچگاه نديده بودم ، شادمانم ؛ اما در عين حال ذهنم ازترس مضطرب گرديده است . بنابراين ای خدای خدايان ، ای مأوای جهان ، تمنا دارم لطف و رحمت خويش را به من اعطاء نمايی و دوباره شكل مبارك خود را به صورت شخصيت خداوند به من بنماياني.
-ای شكل جهانی ، ای خداوند هزاردست ، آرزو دارم تو را در شكل چهاردست خود، با گرز، چرخ ، صدف و گل نيلوفر در دستان و تاج بر سر، نظاره كنم . من مشتاقم كه تو را در آن شكل تحسين نمايم .
-شخصيت متعال الهی فرمود : آرجونای عزيزم ، من شادمانه به وسيله نيروی درونی خود، شكل جهانی عالی ، نامحدود و مملو از درخشندگی خود را درون دنيای مادی به تو نشان دادم كه هيچكس قبل از تو آن را نديده است .
-ای بهترين سلحشوران كورو، هيچكس پيش از تو اين شكل جهانی مرا نديده است ، زيرا نه مطالعه وداها، نه انجام قربانی ، نه دادن صدقه ، نه پرداختن به اعمال متقيانه و رياضتهای شاق ، هيچكدام ديدن مرا در اين شكل در دنيای مادی ميسر نمی كند.
-تو با ديدن اين شكل هولناك من حيران و آشفته شده ای ، حال بگذار تمام بشود . ای عابد من ، دوباره از تمام اضطرابات آسوده شو. اكنون با ذهنی آرام می توانی آن چهر های را كه آرزو می كنی ببينی .
-سانجايا به دهريتاراشترا گفت : در حالی كه شخصيت اعلای خداوند كريشنا با آرجونا چنين سخن می گفت ، شكل واقعی چهاردست خود را به نمايش گذارد و سرانجام شكل دو دست خود را به او نشان داد و بدين سان آرجونای هراسناك را نيرو بخشيد و دلگرم نمود.

آرجونای عزیزم ، آن کس که مشغول خدمت عابدانه پاک و خالص من است و از آلودگیهای اعمال ثمرجویانه و پندارهای ذهنی رها گشته است ، آن کس که برای من کار می کند، و مرا هدف اعلای زندگیش قرار می دهد، و دوست همه موجودات زنده است حتماً نزد من میاید.
آرجونای عزیزم ، آن کس که مشغول خدمت عابدانه پاک و خالص من است و از آلودگیهای اعمال ثمرجویانه و پندارهای ذهنی رها گشته است ، آن کس که برای من کار می کند، و مرا هدف اعلای زندگیش قرار می دهد، و دوست همه موجودات زنده است حتماً نزد من میاید.

-وقتی آرجونا بدين سان كريشنا را در شكل اصليش مشاهده نمود گفت : ای جاناردانا، اكنون با ديدن اين شكل شبيه به انسان كه بی نهايت زيباست ، ذهن من آرامش يافته است و به طبيعت اصلی خود بازگشته ام .
-شخصيت اعلای خداوند فرمود : آرجونای عزيزم ، مشاهده اين شكل من كه اكنون آن را می بينی ، بسيار مشكل است . حتی فرشتگان همواره جويای فرصتی هستند كه اين شكل بسيار عزيز و محبوب را رؤيت كنند.
-اين صورتی را كه با چشمان روحانی خود مشاهده می كنی ، نه با مطالعه وداها، نه با تحمل رياضتهای سخت ، نه با دادن صدقه و نه با پرستش ، نمی توان درك نمود . از اين راهها نمی شود به مشاهده من ، آن گونه كه هستم ، نائل شد.
-آرجونای عزيزم ، تنها از طريق خدمت عابدانه لاينقطع ، من همان گونه كه هستم و در مقابل تو ايستاده ام ، قابل درك می باشم ؛ و بدين سان است كه مستقيماً قابل رؤيت هستم . تنها از اين راه تو می توانی اسرار درك مرا كشف نمايی .
-آرجونای عزيزم ، آن كس كه مشغول خدمت عابدانه پاك و خالص من است و از آلودگيهای اعمال ثمرجويانه و پندارهای ذهنی رها گشته است ، آن كس كه برای من كار می كند، و مرا هدف اعلای زندگيش قرار می دهد، و دوست همه موجودات زنده است حتماً نزد من ميايد.