بنابراین برخیز . آماده جنگ شو و پیروز میدان . دشمنانت را مغلوب کن و از پادشاهی موفق و شکوفایی بهره مند شو . آنان پیش از این با تدبیر من کشته شده اند و تو ای ساویاساچی می توانی در این نبرد فقط وسیله ای در دستان من باشی
بنابراین برخیز . آماده جنگ شو و پیروز میدان . دشمنانت را مغلوب کن و از پادشاهی موفق و شکوفایی بهره مند شو . آنان پیش از این با تدبیر من کشته شده اند و تو ای ساویاساچی می توانی در این نبرد فقط وسیله ای در دستان من باشی

-تمام پسران دهريتاراشترا به همراه شاهان متحدشان و بهيشما، درونا، كارنا، و همچنين سربازان اصلی ما، به سوی دهانهای ترسناكت شتابان هجوم می برند. و برخی را می بينم كه با سرهايی خرد شده در بين دندانهايت ، به دام افتاده اند.
-همچون امواج رودخانه ها كه به درون اقيانوس روان و جاری می گردد، اين دلاوران بزرگ به دهانهای سوزان تو داخل می شوند.
-من كليه مردمان را كه با سرعت تمام به درون دهانهای تو داخل می شوند مشاهده می كنم ، همان گونه كه شب پره ها در آتش سوزان به استقبال مرگ می شتابند.
-ای ويشنو، تو را كه كلیه مردم را از هر سو با دهانهای شعله ور خود میبلعی ، مشاهده می كنم . تو با تشعشعات سوزان و هراس انگيز متجلی هستی ، در حالی كه انوار تو تمام جهان را فرا گرفته است .
-ای خدای خداوندگاران ، چه شكل خشمناكی ، خواهشمندم به من بگو كيستی . من سجده هايم را نثارت می كنم ؛ خواهشمندم با من مهربان باش . همانا خداوند ازلی تو هست ی . می خواهم درباره تو بدانم ، زيرا نمی دانم هدف تو چيست.
-شخصيت اعلای خداوند فرمود : من زمان هستم ، آن نابودكننده عظيم جهانها و به اينجا آمده ام تا همه مردم را هلاك كنم . اينك تمامی سربازان هر دو صف كه در اينجا حضور يافته اند به استثنای شما [پانداواها ] كشته خواهند شد.
-بنابراين برخيز . آماده جنگ شو و پيروز ميدان . دشمنانت را مغلوب كن و از پادشاهی موفق و شكوفايی بهره مند شو . آنان پيش از اين با تدبير من كشته شده اند و تو ای ساوياساچی می توانی در اين نبرد فقط وسيله ای در دستان من باشي.
-درونا، بهيشما، جايادراتها، كارنا و ديگر سلحشوران بزرگ پيش از اين به دست من نابود شده اند . بنابراين ، آنان را هلاك كن و مضطرب نباش . فقط بجنگ و دشمنانت را در جنگ از بين خواهی برد.
-سانجايا به دهريتاراشترا گفت : پادشاها، آرجونای لرزان پس از استماع سخنان شخصيت اعلای خداوند، سجده های خود را بارها و بارها با دستهايی بر هم قرار گرفته تقديم كرد و با حالتی حاكی از ترس و با صدايی لرزان شروع به سخن گفتن با خداوند كريشنا نمود.
-آرجونا گفت : ای ارباب حواس ، جهان با شنيدن نام تو شادمان و مسرور می گردد و بدين سان همه به تو دلبسته می شوند. هرچند موجودات به كمال رسیده ، تجليل احترام آميز خود را به تو نثار می كنند، ليكن ديوصفتان می ترسند و بدين سو و آن سو ميگريزند. همه اينها به حق انجام می گيرد.
-ای خدای بزرگی كه حتی برتر از برهمايی ، تو آن خالق ازلی هستی . پس چرا نبايد آنان تجليل و بزرگداشت خود را به تو تقديم نمايند؟ ای لايتناهی ! خدای خداوندگاران ! پناه جهان ! تو آن منشأ باقی ، علت تمام علل و در ورای اين تجلی مادی هستی .
-تو شخصيت ازلی خداوند، كهن ترين و قرارگاه غايی اين عالم كائناتی . تو به همه چيز دانايی و هرآنچه دانستنی است تو هستی . ورای گونه های مادی و آن ملجأ متعالی . ای شكل لايتناهی ، تو در تمام اين تجلی كيهانی حاضر هستی !
-تو هوا، آتش ، آب و ماه هستی ! تو برهما، اولين مخلوق زنده و نيای اصلی و اداره كننده متعالی . بنابراين سجده های خاشعانه خود را هزاران بار، مكرراً و مكرراً، نثارت می كنم .
-خدايا كرنش و سجده هايم ، از مقابل ، از پشت و از هر سو نثارت باد ! ای قدرت بی كران ، ارباب نيروهای نامحدود، تو در همه جا ساری و جاری هستی و بدين سان تو همه چيز می باشی!
-من در گذشته بی مهابا تو را با عناوين ”ای كريشنا“، ”ای ياداوا“، ”ای دوست من “ مخاطب قرار داده ام بی آنكه به شكوه و جلال تو واقف بوده باشم . خواهشمندم هرآنچه را از سر ديوانگی يا عشق انجام داده ام بر من ببخشايی . من بارها به تو، در حال نشست و برخاست يا خواب و خورا ك ، گاهی تنها و گاهی در مقابل بسياری از دوستان ، بی احترامی كرده ام . ای مصون از خطا، تمنا دارم مرا برای تمامی اهانتهايم ببخشی .