آرجونا در آن شكل جهانی دهانهای بی شمار و نامحدود، چشمان بی شمار و نامحدود و مناظر شگرف نامحدودی را مشاهده نمود . آن شكل با زيورآلات روحانی بسيار تزئين يافته بود و سلاحهای افراشته و روحانی بسياری در دست داشت . خداوند جامه های الهی بر تن و حلقه گلهای روحانی بر گردن داشت و بدن او آغشته به بسياری عطرهای الهی و رايحه های ملكوتی بود .
آرجونا در آن شكل جهانی دهانهای بی شمار و نامحدود، چشمان بی شمار و نامحدود و مناظر شگرف نامحدودی را مشاهده نمود . آن شكل با زيورآلات روحانی بسيار تزئين يافته بود و سلاحهای افراشته و روحانی بسياری در دست داشت . خداوند جامه های الهی بر تن و حلقه گلهای روحانی بر گردن داشت و بدن او آغشته به بسياری عطرهای الهی و رايحه های ملكوتی بود .

-آرجونا گفت : من به آموزشهای تو درباره اسرار دانش روحانی كه با محبت بسيار برايم ايراد نمودی گوش فرا دادم و از اين طريق توهم من، اكنون برطرف گرديده است .
-ای چشم نيلوفرين ، من از تو درباره پيدايش و ناپديدشدن تمام موجودات زنده به تفصيل شنيده ام و شكوه و عظمت پايان ناپذيرت را درك نموده ام .
-ای برترينِ تمامی شخصيتها، ای شكل متعال ، هرچند من اينجا در مقابلم ، حالت واقعيات را همان گونه كه خودت توصيف نمودی مشاهده می كنم ، با اين همه آرزو دارم آن شكلی را كه از طريق آن وارد اين تجلی جهانی شده ای ، ببينم .
-پروردگارا، ای صاحب تمام قدرتهای خارق العاده ، چنانچه فكر می كنی من قادرم به صورت كيهانيت نظر افكنم ، تقاضا دارم آن ذات جهانی بيكران را به من نشان دهی .
-شخصيت اعلای خداوند فرمود : آرجونای عزيزم ، ای پسر پريت ها، اكنون توانگريهای مرا ببين ، صدها هزار شكل الهی متنوع و مملو از رنگهای گوناگون .
-ای بهترين بهاراتاها، اينك تجليات مختلف آديتياها، واسوها، رودراها، آشوينی كوماراها وتمام فرشتگان ديگر را ببين . چيزهای شگفت انگيز بسياری را رؤيت كن كه هيچكس پيش از اين نه ديده و نه شنيده است .
-ای آرجونا، هرآنچه آرزوی ديدن آن را داری ، بی درنگ در اين كالبد من رؤيت كن! اين شكل جهانی می تواند هرآنچه را تو اكنون آرزو می كنی و همچنين هرآنچه را در آينده ممكن است آرزو كنی به تو نشان دهد . همه چيز اعم از متحرك و ساكن به طور كامل در اينجا و در يك مكان جمع شده است.
-اما تو با چشمان كنونيت قادر به رؤيت من نيستی . بنابراين من به تو چشمانی الهی می دهم . به قدرت و توانگری خارق العاده من بنگر!
-سانجايا گفت : پادشاها، شخصيت متعال خداوند، آن ارباب تمامی قدرتهای ماورائی ، پس از ادای اين سخنان شكل جهانی خود را به آرجونا نشان داد.
-آرجونا در آن شكل جهانی دهانهای بی شمار و نامحدود، چشمان بی شمار و نامحدود و مناظر شگرف نامحدودی را مشاهده نمود . آن شكل با زيورآلات روحانی بسيار تزئين يافته بود و سلاحهای افراشته و روحانی بسياری در دست داشت . خداوند جامه های الهی بر تن و حلقه گلهای روحانی بر گردن داشت و بدن او آغشته به بسياری عطرهای الهی و رايحه های ملكوتی بود . تمامی اينها بی نهايت شگفت انگيز، درخشان ، بيكران و فراگير بود.
-چنانچه صدها هزار خورشيد به يكباره در آسمان قد برافرازند، تابش انوار درخشان ساطع از آنها شايد بتواند شبيه به درخشش شخص متعال در آن شكل جهانی باشد.
-در آن هنگام آرجونا توانست در شكل جهانی خداوند، بسطهای نامحدود جهان را كه در يك مكان قرار داشت ، اما به هزاران هزار تقسيم شده بود، ببيند.
-آنگاه ، آرجونا، حيران و متحير در حالی كه مو بر تنش راست گرديده بود سر تعظيم فرود آورد و سجده های خود را به پيشگاه خداوند متعال تقديم و با دستان بر هم قرار گرفته شروع به دعا به او نمود.
-آرجونا گفت : ای كريشنا، خداوند عزيزم ، در بدن تو اجتماع تمامی فرشتگان و انواع موجودات زند ه ديگر را مشاهده می كنم . من برهما را كه بر گل نيلوفر نشسته است ، همچنين خداوندگار شيوا، تمامی حكما و مارهای الهی را می بينم .