من همچنین زمان پایان ناپذیرم ، و در میان آفرینندگان برهما هستم .
من همچنین زمان پایان ناپذیرم ، و در میان آفرینندگان برهما هستم .

-در ميان پاك كنندگان باد، در ميان كسانی كه ماهرانه اسلحه را به كار می برند راما، در ميان ماهيان كوسه ، و در ميان رودخان ههای روان ، رود گنگ هستم .
-ای آرجونا، در ميان تمام آفرينشها من آغاز و انتها و نيز ميانه هستم . در ميان تمام علوم ، علم روحانی ذات و در ميان منطق دانان ، حقيقت قطعی و نهايی هستم .
-در ميان حروف من حرف الف و در ميان كلمات مركب تركيب دوبخشی ام . من همچنين زمان پايان ناپذيرم ، و در ميان آفرينندگان برهما هستم .
-من مرگ ، آن بلعنده همه چيز هستم و همچنين اصل مولد هر آنچه به وجود خواهد آمد . در زن ، من شهرت ، ثروت ، سخن شيوا، حافظه ، شعور، وفاداری و شكيبايی او هستم .
-در ميان سرودهای روحانيِ ساماودا من بريهات ساما، و در ميان اشعار، من گاياتری هستم . در ميان ماهها من مارگاشيرشا [نوامبر دسامبر]، و در ميان فصول بهار پرگُل هستم .
-من همچنين قمار متقلبان و شكوه شكوهمندان هستم . من پيروزی ، ماجراجويی و قدرت قدرتمندان هستم .
-در ميان نوادگان وريشنی من واسودوا و در ميان پانداو اها آرجونا هستم . در ميان حكما وياسا و در ميان متفكران بزرگ من اوشانا هستم .

 در میان تمام علوم ، علم روحانی ذات و در میان منطق دانان ، حقیقت قطعی و نهایی هستم .
در میان تمام علوم ، علم روحانی ذات و در میان منطق دانان ، حقیقت قطعی و نهایی هستم .

-در ميان تمام راههای جلوگيری از بی قانونی من مجازات هستم و در آنان كه جستجوگر موفقيت و پيروزی اند اخلاقيات می باشم . در رازها، من سكوت و در خردمندان و فرزانگان ، خرد هستم .
-علاوه بر اين ، ای آرجونا، من تخم مولد تمام موجودات هستم . هيچ موجود متحرك يا ساكنی قادر نيست بدون من وجود داشته باشد.
-ای مغلوب كننده قدرتمند دشمنان ، هيچ گونه پايانی برای تجليات الهی من وجود ندارد . آنچه برای تو بيان داشته ام تنها اشاره ای است به توانگريهای بی كران من .
-بدان كه تمام آفرينشهای زيبا، شكوهمند و توانا تنها بارقه ای از قدرت و جلالت من است .
-ولی آرجونا، چه نيازی به شرح اين همه دانش مفصل است ؟ زيرا با بخش كوچكی از شخص خود، من به درون عالم كائنات رخنه كرده و آن را اداره ميكنم .