من مرگ ، آن بلعنده همه چیز هستم و همچنین اصل مولد هر آنچه به وجود خواهد آمد .
من مرگ ، آن بلعنده همه چیز هستم و همچنین اصل مولد هر آنچه به وجود خواهد آمد .

-ای كريشنا، ای عارف متعال ، چگونه دائماً در فكر تو باشم و چگونه تو را بشناسم ؟ ای شخصيت متعال خداوند، در چه صوری تو را به خاطر داشته باشم ؟
-ای جاناردانا، خواهشمندم دوباره توانگريهای خارق العاده ات را به تفصيل توصيف كن . من هيچگاه از شنيدن درباره تو سير نمی شوم ، زيرا هر چه بيشتر گوش فرا می دهم بيشتر می خواهم شهد كلام شيرين تو را بچشم .
-شخصيت اعلای خداوند فرمود : بله ، من از تجليات شكوهمند خود برای تو سخن خواهم گفت ، ليكن ای آرجونا، فقط از آنهايی كه شاخص و برجسته اند، زيرا قدرت و توانگری من نامحدود است .
-ای آرجونا [گوداكِشا]، من آن روح متعال هستم كه در قلب تمام موجودات زنده جای دارد . من آغاز، ميانه و پايان همه موجودات هستم .
-در ميان آديتياها من ويشنو، در ميان منابع نور من خورشيد تابان ، در ميان ماروتها من ماريچی ، و در ميان ستارگان من ماه هستم .
-در ميان وداها ساماودا،در ميان فرشتگان ايندرا پادشاه بهشت ، در ميان حواس ذهن ، و در موجودات زنده من نيروی حيات [آگاهی] هستم .
-در ميان تمام رودراها خداوندگار شيوا، در ميان ياكشاها و راكشاساها خدای ثروت [كووِرا]، در ميان واسوها آتش [آگنی]، و در ميان كوهها من مِرو هستم .
-در ميان روحانيون ، ای آرجونا، بدان كه من بريهاسپاتی هستم . در ميان فرماندهان نظامی كارتيكيا، و در ميان منابع آب من اقيانوس هستم.
-در ميان حكمای بزرگ من بهريگو، در ميان ارتعاشات ارتعاش روحانی ام ، در ميان قربانيها ذكر نامهای مقدس [جاپا]، و ازاجسام ساكن كوههای هيماليا هستم .
-در ميان تمام درختان من درخت بانيان و از ميان حكمای در بين فرشتگان نارادا می باشم . در ميان گاندهارواها چيتراراتها، و در ميان به كمال رسيدگان كاپيلای حكيم هستم .
-بدان كه در ميان اسبان من اوچايهشراوا هستم كه در حين به هم زدن اقيانوس برای گرفتن شهد ايجاد گرديد. در ميان فيلهای شاهانه من آيراواتا و در ميان انسانها پادشاه و سلطان هستم .
-در ميان سلاحها من صاعقه ، در ميان گاوها سورابهی ، در ميان عوامل توليد مثل كاندارپا رب النوع عشق و در ميان مارها واسوكی هستم .
-در ميان مارهای آسمانی ناگا من آنانتا، در ميان موجودات دريايی وارونای فرشته ، در ميان اجداد آرياما، و از مجريان قانون من ياما خداوندگار مرگ هستم.
-در ميان ديوان دايتيا من پراهلادای عابد، در ميان مطيع كنندگان زمان ، در ميان حيوانات شير، و در ميان پرندگان گارودا هستم .