افکار مریدان مخلص و عابدان پاکم معطوف من است ، زندگی آنان کاملا وقف خدمت و طاعت من است ، و همواره رضایت و شعف عظیمی از ارشاد و آگاه ساختن یکدیگر و گفتگو درباره من به دست می آورند.
افکار مریدان مخلص و عابدان پاکم معطوف من است ، زندگی آنان کاملا وقف خدمت و طاعت من است ، و همواره رضایت و شعف عظیمی از ارشاد و آگاه ساختن یکدیگر و گفتگو درباره من به دست می آورند.

-شخصيت متعال خداوند فرمود: دوباره گوش فرادار ای مسلّح بزرگ آرجونا، چون تو دوست عزيز من هستی ، برای نفع تو سخنان بيشتری ادا و دانشی را به تو اعطاء خواهم كرد كه از آنچه تاكنون توضيح داده ام برتر است .
-نه فرشتگان و نه حكيمان بزرگ ، اصل و توانگريهای مرا نمی شناسند، زيرا من از هر نظر سرچشمه وجود فرشتگان و حكيمان هستم .
-آن كس كه مرا به عنوان تولد نيافته ، بی آغاز، و خداوند متعال تمام جهانها بشناسد كه فقط چنين شخصی در ميان انسانها در وهم و گمراهی نيست ، از تمام گناهان آزاد می شود.
-خرد، دانش ، رهايی از ترديد و توهم ، گذشت ، صداقت ، تسلط بر حواس، مهار كردن ذهن ، لذت و درد، تولد، مرگ ، ترس ، تهور، عدم خشونت ، تعادل و آرامش ، رضايت ، رياضت ، انفاق ، شهرت و بدنامی ، تمامی اين خصوصيات گوناگون موجودات زنده فقط به وسيله من خلق شده است .
-آن هفت حكيم بزرگ و پيش از آنان چهار حكيم بزرگ ديگر و مانوها [اجداد بشريت ] كه تمام موجودات زنده مقيم سيارات گوناگون از اعقاب آنان می باشند، از ذهن من پديد آمده اند.
-آن كس كه حقيقتاً به توانگری مطلق و قدرت اسرارآميز من پی بر ده باشد، وقف خدمت عابدانه خالص من می گردد؛ در اين باره شكی نيست .
-من اصل و سرچشمه تمامی جهانهای مادی و روحانی هستم . همه چيز از من نشأت می گيرد. فرزانگانی كه به حقيقت اين امر كاملا واقف هستند، وجود خويش را نثار خدمت عابدانه من می كنند و مرا با تمام قلب شان می پرستند.
-افكار مريدان مخلص و عابدان پاكم معطوف من است ، زندگی آنان كاملا وقف خدمت و طاعت من است ، و همواره رضايت و شعف عظيمی از ارشاد و آگاه ساختن يكديگر و گفتگو درباره من به دست می آورند.
-به آنان كه وجودشان دائماً نثار خدمت و طاعت عاشقان ه من شده است ، دركی می دهم كه با آن بتوانند نزد من بيايند.
-من كه در قلبشان ساكن می باشم ، برای نشان دادن لطف و رحمت خاص خود به آنان ، تمامی ظلمت حاصل از جهل را، از طريق چراغ فروزان دانش ، از روح آنها می زدايم .
-آرجونا گفت : تو شخصيت اعلای پروردگار، حقيقت مطلق ، مأمن غايی و پاكترين هستی . تو شخص ازلی ، ابدی ، روحانی ، تولد نيافته و بزرگترين هستی . تمامی حكمای بزرگ همانند نارادا، آسيتا، دِوالا و وياسا اين حقيقت را درباره تو تصديق نمود هاند و اكنون تو خود آن را به من بازگو مينمايی .
-ای كريشنا، تمامی آنچه را به من گفته ای كاملا به عنوان حقيقت می پذيرم . خداوندا، نه فرشتگان و نه ديوسيرتان را يارای آن نيست كه شخصيت الهيت را دريابند.
-ای شخص متعال ، منشأ تمامی كائنات ، خداوند همه موجودات ، خداوند خداوندگاران ، پروردگار جهان ، در حقيقت تنها تويی كه به واسطه نيروی درونيت خود را می شناسی .
-خواهشمندم توانگريهای الهيت را كه به موجب آن خود را در تمامی اين عوالم می گسترانی برايم به تفصيل بازگو كن .