آنچه باعث گناه می شود فقط شهوت و آز است كه از تماس با گونه مادی شهوت پديد می آيد؛ و پس از تبديل شدن به خشم است كه دشمن ويران كننده اين جهان و سرچشمه گناهان می گردد.
آنچه باعث گناه می شود فقط شهوت و آز است كه از تماس با گونه مادی شهوت پديد می آيد؛ و پس از تبديل شدن به خشم است كه دشمن ويران كننده اين جهان و سرچشمه گناهان می گردد.

-آرجونا گفت : ای نواده وريشنی ، چه چيز انسان را، حتی به رغم ميل باطنيش ، به ارتكاب گناه وا می دارد چنانكه گويی مجبور به انجام آن شده است ؟
-شخصيت اعلای خداوند فرمود : ای آرجونا، آنچه باعث گناه می شود فقط شهوت و آز است كه از تماس با گونه مادی شهوت پديد می آيد؛ و پس از تبديل شدن به خشم است كه دشمن ويران كننده اين جهان و سرچشمه گناهان می گردد.
-همان گونه كه دود آتش را مستور می سازد، غبار آينه را می پوشاند و زهدان جنين را در برمی گيرد، موجود زنده نيز با درجات مختلفی از شهوت و آز پوشيده شده است .
-بدين سان ، ای پسر كونتی ، آگاهی خالص موجود زنده به وسيله دشمن ابدی او يعنی شهوت و آز كه سيری ناپذير و سوزان همچون آتش می باشد پوشيده شده است .
-حواس ، ذهن و شعور محل استقرار شهوت و آز است و از طريق آنها دانش و آگاهی حقيقی موجود زنده را می پوشاند و او را گمراه و سرگردان می كند.

همان گونه که دود آتش را مستور می سازد، غبار آینه را می پوشاند و زهدان جنین را در برمی گیرد، موجود زنده نیز با درجات مختلفی از شهوت و آز پوشیده شده است . بدین سان ، آگاهی خالص موجود زنده به وسیله دشمن ابدی او یعنی شهوت و آز که سیری ناپذیر و سوزان همچون آتش می باشد پوشیده شده است .
همان گونه که دود آتش را مستور می سازد، غبار آینه را می پوشاند و زهدان جنین را در برمی گیرد، موجود زنده نیز با درجات مختلفی از شهوت و آز پوشیده شده است .
بدین سان ، آگاهی خالص موجود زنده به وسیله دشمن ابدی او یعنی شهوت و آز که سیری ناپذیر و سوزان همچون آتش می باشد پوشیده شده است .

-بنابراين ، ای آرجونا، ای بهترين بهاراتاها، در همان آغاز ای ن نشانه بزرگ گناه [شهوت و آز] را با تنظيم نمودن حواس مهار كن و اين تباه كننده دانش و خودشناسی را از ميان بردار.
-حواس فعال برتر از ماده بی جان ، ذهن برتر از حواس ، شعور برتر از ذهن و او [روح ] حتی برتر از شعور است .
-ای مسلّح بزرگ ، آرجونا، در نتيجه با دريافتن اين نكته كه ذات ورای حواس ، ذهن و شعور مادی است ، انسان بايد ذهن خود را به تدريج از طريق شعور روحانی [كريشنا آگاهی ] استوار سازد و با قدرت روحانی اين دشمن سيری ناپذير يعنی شهوت و آز را مغلوب كند.