عابدان خداوند از هر نوع گناهی مبری می گردند، زیرا فقط غذاهایی را تناول می کنند که ابتدا به عنوان قربانی تقدیم شده است . دیگران که غذا را برای لذت شخصی تهیه می کنند، فقط گناه تناول می نمایند.
عابدان خداوند از هر نوع گناهی مبری می گردند، زیرا فقط غذاهایی را تناول می کنند که ابتدا به عنوان قربانی تقدیم شده است . دیگران که غذا را برای لذت شخصی تهیه می کنند، فقط گناه تناول می نمایند.

-در آغاز خلقت ، خداوندِ تمام مخلوقات ، نسلهايی از انسانها و فرشتگان را همراه با قربانيهايی برای ويشنو نازل كرد، و آنان را با اين گفته تبرك بخشيد : ”با اين ياگيا [قربانی] در شادی وخوشبختی زندگی نماييد، زيرا انجام آن تمامی مواهب را برای خوشبخت زيستن و رستگار شدن به ارمغان خواهد آورد.“
-فرشتگان كه در اثر انجام قربانيها راضی شدند، رضايت شما را نيز فراهم خواهند كرد و بدين سان با همكاری بين انسانها و فرشتگان خير و بركت در همه جا و برای همه به وجود خواهد آمد.
-فرشتگان كه مسئول تأمين نيازهای گوناگون زندگی هستند، با راضی شدن از انجام ياگيا [قربانی]، تمامی مايحتاج زندگی را برای شما فراهم خواهند كرد . ولی كسی كه از اين مواهب ، بدون آنكه آنها را در مقابل به فرشتگان تقديم كند، بهره مند می شود مسلماً دزد محسوب می گردد.
-عابدان خداوند از هر نوع گناهی مبری می گردند، زيرا فقط غذاهایی را تناول می كنند كه ابتدا به عنوان قربانی تقديم شده است . ديگران كه غذا را برای لذت شخصی تهيه می كنند، فقط گناه تناول می نمايند.
-حيات كليه بدنهای ذی روح متكی به دانه های غذايی است كه آنها نيز از باران توليد می گردد. باران از انجام ياگيا [قربانی] حاصل می شود و ياگيا از وظايف تجويز شده است.
-از آنجايی كه فعاليتهای تنظيم كننده در وداها تجويزشده و وداها مستقيماً از شخصيت اعلای خداوند تجلی يافته است، در نتيجه آن حقيقت مطلق فراگير به طور ابدی در اعمال قربانی قراردارد.
-آرجونای عزيزم ، كسی كه در حيات انسانی خود از دور كامل قربانی كه بدين گونه در وداها تجويزشده پيروی نكند، بدون شك زندگی مملو از گناه خواهد داشت . عمر چنين شخصی كه فقط به منظور ارضای حواس زندگی ميكند بيهوده و عبث خواهد گذشت .
-اما برای كسی كه لذت را در ذات می يابد، زندگيش در خودشناسی واقع است، و كاملاً خشنود و فقط در ذات راضی است ، هيچ گونه وظيفه ای وجود ندارد.
-شخص خودشناخته در پی هدف يا مقصودی از انجام وظايف تجويز شده خود نيست و دليلی نيز برای عدم انجام آن نمی يابد. بعلاوه هيچگونه نيازی به اتكاء به موجودات زنده ديگر ندارد.