عابدان خداوند از هر نوع گناهی مبری می گردند، زيرا فقط غذاهایی را تناول می كنند كه ابتدا به عنوان قربانی تقديم شده است . ديگران كه غذا را برای لذت شخصی تهيه می كنند، فقط گناه تناول می نمايند.
عابدان خداوند از هر نوع گناهی مبری می گردند، زيرا فقط غذاهایی را تناول می كنند كه ابتدا به عنوان قربانی تقديم شده است . ديگران كه غذا را برای لذت شخصی تهيه می كنند، فقط گناه تناول می نمايند.

-آرجونا گفت : ایجاناردانا، ایكشاوا، چنانچه فكر میكنی شعور بهتر از كار برای ثمر است ، چرا مرا به درگيری در چنين جنگ هولناكی تشويق می نمايی .
-شعور من با آموزشهای ضد و نقيض تو سرگشته شده است . بنابراين تمنا دارم ، قاطع و صريح به من بگويی كداميك برايم سودمندترين است .
-شخصيت اعلای خداوند فرمود : ای آرجونای بری از گناه ، چنانكه قبلا توضيح دادم دو دسته انسان در تلاشِ شناخت ذات هستند . گروهی علاقه مندند از راه تفكر و تعمق فلسفی و تجربی ، و گروهی مايلند از طريق خدمت عابدانه آن را درك نمايند.
-انسان نه صرفاً با امتناع از عمل می تواند به رهايی از عكس العمل دست يابد و نه فقط با حصول به انقطاع می تواند به كمال نائل گردد.
-انسان بر اساس صفات و خصايلی كه از گونه های طبيعت مادی اكتساب كرده ، قطعاً ناگزير به انجام عمل است ؛ بنابراين هيچكس نمی تواند حتی برای يك لحظه نيز از انجام عمل اجتناب ورزد.
-كسی كه حواس عمل كننده را از عمل بازمی دارد، ليكن ذهنش بر موضوعات جلب كننده حواس متمركز است مسلماً خود را فريب می دهد و متظاهر ی بيش نيست .
-از طرف ديگر، چنانچه فرد صادقی بكوشد از طريق ذهن بر حواس فعال خود مسلط شود و بدون دلبستگی [در آگاهی به كريشنا] كارما يوگا را آغاز كند، به مراتب برتر است .
-وظيفه تجويزشده ات را انجام ده ، زيرا بدين گونه عمل كردن از بی عملی بهتر است . انسان بدون كار و عمل حتی نمی تواند بدن مادی خود را حفظ نمايد.
-كار بايد به منزله قربانی برای ويشنو انجام گردد، در غير اين صورت باعث اسارت شخص در دنيای مادی می شود. بنابراين ، ای پسر كونتی ، وظايف تجويزشده ات را برای رضایت پروردگار انجام ده و بدين ترتيب همواره از اسارت رها خواهی ماند.