دهریتاراشترا گفت : ای سانجایا، پسران من و پسران پاندو، پس از گرد آمدن به قصد نبرد در مکان زیارتی کوروکشترا، چه کردند؟
دهریتاراشترا گفت : ای سانجایا، پسران من و پسران پاندو، پس از گرد آمدن به قصد نبرد در مکان زیارتی کوروکشترا، چه کردند؟

-دهريتاراشترا گفت : ای سانجايا، پسران من و پسران پاندو، پس از گرد آمدن به قصد نبرد در مكان زيارتی كوروكشترا، چه كردند؟
-سانجايا گفت : پادشاها، شاه دوريودهانا پس از نگريستن به سپاهی كه به دست پسران پاندوصف آرايی شده بود، نزد استاد خويش رفت و چنين گفت .
-ای آموزگار من ، به نظاره سپاه عظيم پسران پاندو بنشين كه با چه مهارتی به دست شاگرد هوشمندت ، پسر دروپادا، صفارايی شده است
-در اين سپاه ، كمانگيران قهرمان بسياری وجود دارند كه در نبرد همچون بهيما و آرجونا هستند ؛ سلحشوران دلاوری همانند يويودهانا، ويراتا و دروپادا.
-علاوه بر اين ، دليران قدرتمند و قهرمانان بزرگی همچون دهريشتاكتو، چكيتانا، كاشير اجا، پوروجيت ، كونتی بهوجا و شايبيا به چشم می خورند.
-دليرانی همچون يودهامانيوی قدرتمند، اوتاموجای بسيار نيرومند، پسر سوبهادرا و پسران دروپادی ، كه همگی در جنگ با ارابه بسيار استادند نيز حضور دارند.
-ای بهترين براهماناها، اينك اجازه دهيد سردارانی را كه شايسته رهبری نيروی نظامی من هستند نام ببرم و برای اطلاع شما، توضيحاتی درباره آنان بيان كنم.
-در سپاه ما شخصيتهايی حضور دارند همچون خود شما، بهيشما، كارنا، كريپا، آشواتهاما، ويكارنا و پسر سوماداتا به نام بهوريشراوا كه همگی چهره هايی پيروز در نبردند.
-قهرمانان بسيار ديگری نيز وجود دارند كه آماده اند جان خود را در راه من فدا كنند .آنان همگی به سلاحهای گوناگون تجهيز شده اند و در علوم جنگاوری بسيار باتجربه اند.
-قدرت ما بی اندازه زياد است و كاملا از طرف پدربزرگ بهيشما حفاظت می شويم ، در حالی كه نيروی پانداواها كه بهيما به دقت از آن محافظت می كند، محدود است .
-اكنون تمامی شما در حالی كه در مواضع حساس خود در صفوف سپاه جای گرفته ايد، می بايد از حمايت كامل خود نسبت به پد ربزرگ بهيشما دريغ نورزيد.
-آنگاه بهيشما (دلاور بزرگ ، سركرده سلسله كورو و پدربزرگ سلحشوران ) با توان بسيار درشيپور صدفی خود دميد كه طنين همچون غرش شير آن دوريودهانا را شادمان كرد.
-سپس شيپورها، طبلها، بوقها و كرناها همگی ناگهان به صدا درآمدند و غوغای عظيمی از طنين آنها به پاخاست .