نمی توانم هیچ راهی برای دور ساختن این غم که دارد حواس مرا می خشکاند بیابم . چنانچه حتی سلطنتی خجسته و بی همتا در زمین همچون پادشاهی فرشتگان در بهشت به دست آورم باز قادر به برطرف نمودن این غم نخواهم بود.
نمی توانم هیچ راهی برای دور ساختن این غم که دارد حواس مرا می خشکاند بیابم . چنانچه حتی سلطنتی خجسته و بی همتا در زمین همچون پادشاهی فرشتگان در بهشت به دست آورم باز قادر به برطرف نمودن این غم نخواهم بود.

-آرجونا گفت : كريشنای عزيزم ، با ديدن دوستان و بستگان كه بدين گونه با روحيه ای جنگجويانه در مقابلم قرار گرفته اند، اعضای بدنم به لرزه درآمده و دهانم خشك شده است .
-تمام بدنم می لرزد، مو بر تنم راست شده است ، كمانم گانديوا از دستم می لغزد و پوستم می سوزد.
-ای كريشنا، ای كشنده ديو كشی ، ديگر يارای ايستادن در اينجا را ندارم . من در حال فراموش كردن خويشتنم و ذهنم در گيجی و آشفتگی است . تنها نحوست و نگونبختی را در پيش رو می بينم .
-ای كريشنای عزيزم ، نمی توانم دريابم چگونه ممكن است نتيجه خوبی از كشتن بستگانم در اين جنگ حاصل شود . علاوه بر آن ، من نمی توانم هيچ گونه آرزوی پيروزی ، سلطنت و ياخوشبختی ناشی از آن را در سر بپرورانم .
-ای گوويندا، پادشاهی ، خوشبختی و حتی زندگانی به چه كار می آيد، زمانی كه كليه افرادی كه تمام اين نعمات را برای آنان می طلبيم اكنون در اين ميدان نبرد صف آرايی كرده اند؟ ای مادهوسودانا، هنگامی كه معلمان ، پدران ، پسران ، پدربزرگان ، دائيان ، پدرزنان ، نوه ها، برادرزنها و تمام خويشاوندانم در برابرم ايستاده و آماده اند جان و مال خود را از كف بدهند چرا من بايد به كشتن آنان دست يازم ، هرچند ممكن است در غير اين صورت آنان مرا بكشند . ای حافظ تمام موجودات زند ه ، من حاضر نيستم حتی به ازای هر سه جهان با آنان بجنگم ، حال چه رسد به سلطنت بر اين كره ارض . از كشتن پسران دهريتاراشترا چه لذتی خواهيم برد؟
-با كشتن چنين مهاجمانی ، گناه ما را فرا خواهد گرفت . بنابراين شايسته ما نيست كه پسران دهريتاراشترا را بكشيم و دوستانمان را نابود كنيم . ای كريشنا، ای همسر الهه خوشبختی ، چگونه می توانيم با كشتن بستگانمان خوشبخت شويم ؟
-ای جاناردانا، هرچند قلب آنان را حرص و آز فراگرفته است و از كشتن اعضای خانواده و نزاع با دوستان ابايی ندارند، ولی ما كه دريافته ايم نابودی خانواده گناه است چرا بايد به چنين اعمالی گناه آلود دست يازيم ؟
-با نابودی سلسله ، سنت ابدی خانوادگی منهدم می شود و در نتيجه بازماندگان خانواده گرفتار بی دينی می گردند.
-ای كريشنا، هنگامی كه بی دينی در خانواده غالب شود، زنان فاسد می گردند و ای نواده وريشنی ، از انحطاط و تباهی زنان نسل ناخواسته به وجود می آيد.
-افزايش نسل ناخواسته زندگی جهنمی ، هم برای خانواده و هم برای كسانی كه سنت خانوادگی را از بين برده اند، به وجود می آورد. اجداد در چنين خانواده های فاسدی سقوط می كنند زيراهيچ گونه تقديم آب و غذا به آنان صورت نميگيرد.
-به علت اعمال پليد آن كسانی كه سنت خانوادگی را از بين می برند و بدين سان باعث افزايش كودكان ناخواسته می گردند، تمام انواع برنامه های اجتماعی و رفاه خانواده نابود می گردد.
-ای كريشنا، ای حافظ مردم ، از سلسله پيران شنيده ام كه نابودكنندگان سنتهای خانوادگی همواره در جهنم بسر خواهند برد.
-افسوس ، چقدر عجيب است كه ما خود را آماده ارتكاب اعمالی بس گناه آلود می سازيم و به خاطر آرزوی لذت بردن و بهره مند شدن از سلطنت می خواهيم به كشتن بستگان خود مبادرت ورزيم .
-بهتر آن است كه در ميدان نبرد، بدون سلاح و بی هيچ گونه مقاومتی ، به دست پسران مسلّح دهريتاراشترا كشته شوم .
-سانجايا گفت : آرجونا پس از ادای اين سخنان در ميدان نبرد، تيرها و كمانش را به كناری نهاد و با غم و اندوه فراوان در ارابه نشست .